14 nya projekt i Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu nära 95 miljoner kronor i programmets utlysning ”Hållbar metallindustri – Effektiva materialflöden”. Det är hela 14 nya forskningsprojekt som nu har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

De nya projekten ska stärka svensk industris förmåga att möta, och vara en del av, omställningen mot ett hållbart samhälle. Denna omställning ställer krav på effektiva, flexibla och hållbara materialflöden inom industrin. Som en följd av att fler sektorer ställer om, så ökar även behovet av hållbar metallanvändning hos metallindustrin och dess kunder.

Hållbarhet genomsyrar allt vad metallindustrin gör just nu. I utlysningen ”Effektiva materialflöden” erbjöd vi finansiering dels för att ta fram material som bidrar till hållbarhet, dels för att anpassa de interna processerna till de nya krav som ökad hållbarhet ställer. De 14 projekt som blev beviljade handlar om cirkularitet, spårbarhet, hälsa och säkerhet och resurseffektivitet. Kanske inte så nytt och spännande, men helt nödvändigt, säger Gert Nilson, Programchef för Metalliska material.

De beviljade projekten är:

SPÅRA

Projektet SPÅRA ska stärka företagens konkurrenskraft genom att tydliggöra vilka halter av spårelement och främst koppar som kan accepteras i produktion för att nå sökta egenskaper för nuvarande och framtida stålsorter.

SPÅRA har en total budget på 5,9 miljoner kronor, varav 2,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.

FINBEAM2

FINBEAM2 ska hjälpa svenska tillverkare av metalliska material att få tillgång till virtuella processlinjer/designverktyg för bearbetnings- och värmningsprocesser, så att nya material- och processer kan utvecklas snabbare, effektivare och säkrare.

FINBEAM2 har en total budget på 17 miljoner kronor, varav 7,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.

FlexRoll

FlexRoll ska utveckla ett nytt användarvänligt och flexibelt simuleringsverktyg för varmvalsning av långa produkter. Arbetet består i att vidareutveckla RollSim, som är ett befintligt simuleringsverktyg, ursprungligen utvecklat för trådvalsning vid höga hastigheter.

FlexRoll har en total budget på 5,9 miljoner kronor, varav 2,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.

FOSMET

Målet för FOSMET är att ta fram grundläggande och tillämpad kunskap om vilka förhållanden som kan öka graden av metall-migration, när lokala korrosionsangrepp kan uppstå, samt påverkan av upprepad användning. Denna kunskap är avgörande ur ett säkerhetsperspektiv, för att säkerställa hållbar användning av material i matkontakt, samt att satta gränsvärden för migration av metaller till mat inte överskrids och därmed påverkar livsmedelssäkerheten.

FOSMET har en total budget på 4,3 miljoner kronor, varav 2,1 miljoner kronor kommer från Vinnova.

HANS

HANS ska undersöka, utvärdera och testa metoder för att utöka det interna användandet av spånor och restprodukter i producerande gjuterimiljöer, där hela värdekedjan beaktas och bidrar därmed till att sluta produktcirkeln.

HANS har en total budget på 8 miljoner kronor, varav 3,8 miljoner kronor kommer från Vinnova.

ID-LEAF

ID-LEAF ska förbättra livslängden hos bladfjädrar för elektrifierade tunga fordon. Tillvägagångssättet för att göra detta är att introducera nya avancerade höghållfasta stål samtidigt som man optimerar värme- och ytbehandlingen för den specifika applikationen.

ID-LEAF har en total budget på 5,2 miljoner kronor, varav 2,6 miljoner kronor kommer från Vinnova.

LONGLIFE

LONGLIFE ska möjliggöra nya, mer hållbara och resurseffektiva stålkonstruktioner för vår infrastruktur. Detta genom att fullborda arbete kring optimerade balksystem med korrugerade liv för utmattningsbelastade stålkonstruktioner, samt möjliggöra att dessa och andra konstruktioner kan designas och tillverkas med vädertåliga material med låga underhållskostnader, lång livslängd och maximalt materialutnyttjande.

LONGLIFE har en total budget på 8,5 miljoner kronor, varav 4,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.

MAGMA

I MAGMA används pulvermetallurgi för att förbättra de elektromagnetiska egenskaperna i magnetmaterialet via skräddarsydda mikrostrukturer. Metodiken baseras på välkända mekanismer som styr samspelet mellan mikrostruktur och magnetiska egenskaper.

MAGMA har en total budget på 4,1 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor kommer från Vinnova.

META

På grund av den internationella situationen står leveranser av tackjärn som används som råvara i gjuteri på spel. Projektet META:s idé är att i stället för att använda importerat tackjärn kunna nyttja skrot med hög manganhalt och använda glödskalsrester som tillsats vid för att kunna kontrollera manganhalten i smältan.

META har en total budget på 6,3 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

OptCast

Gjutgods är viktiga i flera applikationer och det är sannolikt att gjutning som tillverkningsmetod kommer att öka i betydelse och vara central bland annat inom området elektrifierade fordon. Projektet OptCast fokuserar på metoder för att framställa gjutna komponenter med lågt resursuttag samtidigt som de optimeras och görs resurseffektiva i sin applikation.

OptCast har en total budget på 8,3 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

REWOX

REWOX syftar till att verifiera nyare rengöringsmetoder, som elektrolytisk rengöring och laserablation, i jämförelse med konventionella metoder. Korrosionstestning kommer att användas som främsta utvärderingsmetod. Projektet kommer resultera i att industrin får mer effektiv materialanvändning med låg miljöbelastning och lång livslängd av svetsade rostfria konstruktioner.

REWOX har en total budget på 5,2 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner kronor kommer från Vinnova.

SafeWeld

En systematisk studie har tidigare gjorts på duplexa rostfria stål och riktlinjer för användning av duplexa rostfria stål vid förhöjda temperaturer har där tagits fram. SafeWeld ska utöka dessa riktlinjer till att omfatta svetsar, som är av avgörande betydelse för konstruktionsmaterial och är kända för att vara mer känsliga för försprödning.

SafeWeld har en total budget på 3,5 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner kronor kommer från Vinnova.

SKROTPRECISION

Tillämpad skrotprecision kombinerar funktioner för simulering, statistisk analys och processoptimering i befintlig programvara för att öka kunskapen om föroreningar och legeringsämnen i olika typer skrot av utvalda skrotklasser. Denna kombination av metoder är ny och med förbättrad kunskap kan säkerhetsmarginaler i chargerecept minskas och mer av det svenska skrotet utnyttjas även till kvalificerade produkter.

SKROTPRECISION har en total budget på 5,3 miljoner kronor, varav 2,3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

RockIt

Sverige är ett extremt starkt materialproducerande land, och är idag världsledande när det gäller att producera fossilfria höghållfasta stål och hårdmetall. Projektet CoFREE syftar till att förena dessa två material i en komposit för att lösa hållbarhetsfrågor med befintliga verktygsmaterial för bergborrning.

RockIt har en total budget på 7,2 miljoner kronor, varav 3,6 miljoner kronor kommer från Vinnova