Fem nya projekt inom Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 26 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är i år fem nya forskningsprojekt som har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

– Årets programövergripande utlysning lockade många bra projektförslag. Vi hade gärna beviljat fler än de fem som blev beviljade, men eftersom programmet och pengarna är på väg att ta slut hade vi inte den möjligheten den här gången, så vi får vara nöjda med att vi i alla fall fick fem nya och spännande projekt i portföljen, säger Gert Nilson, Programchef för Metalliska material.

Mer information om de beviljade projekten finns på Metalliska materials webbplats.

De beviljade projekten är:

Klimatsmart högpresterande aluminiumplåt (KlimAI)

Projektet KlimAl har syftet att göra en djupare analys och identifiera kritiska spårelement som påverkar rekristallisation och deformationshärdning, som är kritiska för både framställningsbarheten och genom en kreativ process och materialinnovation skall den resulterandeformbarheten av plåten göras.

Additivt tillverkade metallverktyg – nästa steg inom hållbart jordbruk (AMjord)

Projektet AMjord syftar till att öppna en stor och viktig bransch för metallisk additiv tillverkning, jordbrukssektorn. Då mer specifikt den utrustning som används för jordberedning, som behöver nyttja de mest nötningsbeständiga metaller som finns att tillgå, eftersom verktygsnötningen försvårar ett effektivt och hållbart jordbruk.

Mot bättre kontroll av mikrostruktur i stålgjutning via robust beräkningsverktyg (MICAST III)

I ett tidigare Vinnovaprojekt utvecklades för svensk stålindustri ett lättanvänt integrerat beräkningsverktyg MICAST som kan förutsäga utvecklingen av mikrostruktur och defekter vid gjutning av stål. Detta projekt, MICAST III, kommer att vidareutveckla MICAST för att möta fler behov från svensk stålindustri.

Framtidens rörriktning (FRÖRIKT)

Projektet FRÖRIKT ska möjliggöra styrning av dimensions- och formförändring vid riktning av rör. Detta skulle minska kassationer och öka precision i leveranser till kunder. Inom FRÖRIKT så ska en modell tas fram som skall kunna bestämma de spänningar och töjningar som uppkommer i röret under riktningsprocessen och de resulterande dimensions- och formförändringarna hos röret.

Oxide formation in electric heating and hydrogen combustion heating (OXELHY)

Målet med projektet OXELHY är att visa på styrkor och möjligheter med att använda elektrisk värmning eller väteförbränning jämfört med konventionella metoder vid återvärmning av stål för att främja en mer resurseffektiv och koldioxidneutral ståltillverkning.