GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter

I egenskap av programkontor för SIP Metalliska material ansvarar Jernkontoret för programmets plattformar och därmed för www.metalliskamaterial.se.

Under 2018 implementeras en ny EU-förordning angående personuppgifter. Jernkontoret behandlar personuppgifter i enlighet med denna nya förordning (EU) 2016/679, se länk nedan. Dessa regler kallas för dataskyddsförordningen eller GDPR enligt den engelska förkortningen. Inom programmet Metalliska material används Jernkontorets policy för personuppgiftsbehandling. Där finns information om hur personuppgifter, som samlats in genom Jernkontoret och dess samarbetspartners behandlas.

Den här webbsidan förklarar hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har.

Jernkontorets integritets och personuppgifts policy (länk)

Länkar:

Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG

Datainspektionens sidor om dataskyddsförordningen GDPR