Metallurgisk process för att ersätta tackjärn vid gjutjärnstillverkning (META)

På grund av den internationella situationen står leveranser av tackjärn som används som råvara i gjuteri på spel. Projektet META:s idé är att i stället för att använda importerat tackjärn kunna nyttja skrot med hög manganhalt och använda glödskalsrester som tillsats vid för att kunna kontrollera manganhalten i smältan.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med projektet är att hitta optimala smältprocessparametrar och bästa möjliga kombination av insatsmaterial (skrot med hög manganhalt och glödskalsbriketter med biokol) för att uppnå önskad slutgiltig gjutjärnskemi och eftersökta egenskaper. Preliminära tester i pilotskala kommer att utföras och kunskap från dessa kommer sedan att överföras till storskaliga försök i 4 respektive 12 tons ugnar hos de deltagande industriföretagen.

Utmaningar kommer att vara att hitta ett sätt att tillsätta det briketterade glödskalsmaterialet till smältan på ett sådant sätt att det förblir blir helt nedsänkt i smältan under hela processen. Mangan från den flytande metallen bör reagera med järnoxiden från glödskal, vilket får manganoxid att flyta upp till slaggen och järn att landa i smältan. Inom projektet kommer även möjligheterna till en industriell implementering och en kvantifiering av påverkan på miljön ur koldioxid-synpunkt att presenteras. Baserat på resultaten från detta projekt kommer gjuteriindustrin att internt kunna producera det segjärn som behövs samtidigt som mängden importerat tackjärn minimeras.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Restprodukter och materialflöden – en kartläggning

AP2: Restmaterialhantering och förädling

AP3: Gjutjärnstillverkning

AP4: Förutsättningar för en industriell implementering – ekonomi, resurser och miljö

AP5: Projektledning och rapportering

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2024