Om Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av VinnovasEnergimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: Stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.  

Initiativ till programmet togs av organisationerna Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen och Svenskt Aluminium. Vid årsskiftet 2014 - 2015 inkorporerades även agendan Innovative Advanced Tooling (InnovAT) i programmet, vilket gjorde att även företag som levererar lösningar för skärande och formande bearbetning knöts till programmet.  

Programmets verksamhet innefattar att: 

  • Förvalta och uppdatera den strategiska agendan  
  • Skapa en helhetsbild över pågående insatser inom innovationsområdet metalliska material, nationellt och internationellt, bedöma hur dessa bidrar till den strategiska agendan, verka för att insatserna blir kända av alla relevanta aktörer och att aktörerna kommer i kontakt med varandra 
  • Genomföra öppna utlysningar inom områden som är angelägna för att nå agendans mål 
  • Verka för att projekt som är viktiga för att nå agendans mål och som är av sådan karaktär att de inte kan samlas in via utlysningar blir genomförda 
  • Kvalitetssäkra projekt som finansieras inom programmet genom att aktivt följa och stödja dem  
  • Utvärdera programmets projektportfölj och insatser samt att tillse att programmets insatser, som till exempel utlysningar, enskilda projekt och eventuellt andra insatser, är i linje med den strategiska agendan 

Programstyrelsen utgör det högsta beslutande organet inom programmet. Till stöd har styrelsen utsett ett Agendaråd dit den kan hänskjuta strategiska frågor för allsidig belysning. Agendarådet har särskilt uppdraget att säkerställa att programmets insatser ligger i linje med den strategiska agendan. Den operativa verksamheten genomförs av ett Programkontor som leds av en Programchef. 

Programmets ledning

Programstyrelsen

Agendarådet

Programkontoret

Agenda

Strategisk agenda – Nationell samling kring metalliska material 

Programmets arbetssätt

Utlysningar 

Projekt  

Projektstöd 

Styrgrupper 

Enskilda projekt 

 

Läs mer om Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram hos Vinnova.