Om projektstödet i Metalliska material

Alla projekt i Metalliska material tilldelas ett projektstöd, det vill säga en erfaren projektledare som fungerar som stöd och länk mellan projektet och programmet.

Varför Projektstöd?

Jernkontoret har varit värd för statliga offentliga forskningsprogram sedan 1970-talet. Vi kan därför luta oss mot en lång erfarenhet när vi påstår att tillgång till en erfaren projektledare som följer upp hur projektet löper, driver på när det stannar upp och framför allt hjälper till att hitta lösningar när projektet stöter på problem. Genom att alla projektstöd träffas regelbundet har varje projektstöd överblick över alla projekt som löper och dessutom direktkontakt med programkontoret. Det innebär att projektstödet har en stor verktygslåda att ta till när något krånglar i projektet, vare sig det handlar om utrustning som inte fungerar, forskare som slutar, blir sjuka eller föräldralediga eller budgetar som inte går ihop. I SIP Metalliska material utgör dessutom varje enskilt projekt en byggsten i ett program som följs upp på helheten. Det innebär att projekt som krånglar blir ett bekymmer inte bara för de aktörer som investerat tid och pengar i just det projektet, utan också för programmet som helhet.

Vem utser projektstödet och hur meddelas beslutet?

Så snart ett projekt har beviljats bidrag inom programmet så utser Programkontoret ett projektstöd. Vem som utsetts till projektstöd meddelas i samband med att programmet skickar ett välkomstmail till projektledaren.

Vem utses till projektstöd?

Programmet arbetar med en grupp projektstöd, och nya projekt fördelas inom gruppen. Eftersom det är viktigt att projektstöden har en kunskap om och erfarenhet av programmets rutiner, försöker programmet hålla gruppen relativt liten och så konstant som möjligt. Det innebär att samma person är projektstöd i flera projekt, både samtligt och på varandra följande i tid. Om mängden projekt överstiger gruppens kapacitet rekryteras dock nya projektstöd. Huvudregeln är att projektstödet ska komma från en organisation som inte är part i projektet, men undantag finns.

Vilka uppgifter har projektstödet?

Projektstödet har följande uppgifter:

 1. Presentera programmet och villkoren vid startmötet.
 2. Bistå projektet vid förseningar och andra problem.
 3. Inkludera projektet i övergripande analyser av relevansen till programmets övergripande mål, effektlogik, programekonomi, koppling mot agenda med mera, som är förutsättningar för programmets genomförande
 4. Informera om programaktiviteter
 5. Inkludera projektet i programmets kommunikation inklusive www.metalliskamaterial.se
 6. Kontrollera att väsentliga projektdokument upprättas och lagras i PIAplus.
 7. Hålla övergripande bevakning på leveranser gentemot ansökan/projektplan och projektekonomi och industriinsatser. Rapportera till styrgruppen och programchefen om väsentliga avvikelser uppstår.
 8. Ge rekommendationer om utformning av rapporter och förse styrgruppen med dessa för godkännande
 9. Vara sammankallande för projektets styrgrupp och delta aktivt i projektkommittémöten.

 Därutöver ska projektstödet:

 • Föreslå projektkommittéordförande i samråd med projektkommitté
 • Se till att startmöte inom projektkommittén hålls så snart som möjligt efter beviljad finansiering
 • Bidra till upprättande av projektavtal mellan projektparterna
 • Stödja projektledaren och kommittéordföranden i projektarbetet
 • Tillföra kunskap och erfarenhet till projektet
 • Ha beredskap att vid allvarliga problem kunna stoppa planerade arbetsinsatser inom projektet till dess att en uppdaterad projektplan godkänts av styrgruppen och Vinnova och rapporterar i så fall omgående till programchefen
 • Se till att slutrapporten distribueras och ser till att utvärdering och erfarenhetsåterkoppling görs efter avslutat projekt

Hur finansieras projektstödets arbete?

För alla projekt som startat från och med 2017 gäller att projektstödet finansieras av Programkontoret.

För projekt som startade till och med 2016 gäller att projektstödet finansieras av projekten själva, genom att projektet faktureras motsvarande två procent av bidraget från Vinnova. Hur beloppet fördelas mellan projektparterna avgör parterna själva.

Projektstöd

sten farre Sten Farre

hans frisk Hans Frisk

peter norman Peter Norman

robert vikman Robert Vikman

robert eriksson Robert Eriksson

jennica broman Jennica Broman

rachel pettersson Rachel Pettersson

 

Uppdaterat 2018-12-21