Agendan Nationell samling kring metalliska material

Metallindustrin är en central och växande del i Sveriges näringsliv. Nya förutsättningar till följd av globaliseringen gör att betydelsen kan öka ytterligare. För att göra det möjligt för metallindustrin att utnyttja de möjligheter som identifierats på den globala marknaden har den samlade svenska metallindustrin utvecklat den gemensamma strategiska forsknings- och innovationsagendan ”Nationell samling kring metalliska material”. Programmet Metalliska Material är skapat för att bidra till att förverkliga agendans vision. 

Den strategi som beskrivs i agendan baserar sig på industrins långa erfarenhet av att identifiera och etablera strategiska nischmarknader och syftar till att skapa tillväxt genom att möta de växande kraven på hållbara lösningar inom nyckelbranscher som transport, energiutvinning och -generering, byggnation samt utvalda marknader inom tillverkningsindustrin.

Agendans vision är att svensk metallindustri ska vara en välkänd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det innebär att dess erbjudanden till kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningsmetoderna så liten miljömässig påverkan som det bara är möjligt.

Programmet Metalliska Material är skapat för att bidra till att förverkliga agendans vision. Programmet, liksom agendan, är uppbyggt kring sju steg (i programmet benämnda "insatsområden") för ökad konkurrenskraft som identifierats som avgörande för att uppnå visionen:

Den strategiska agendan ”Nationell samling kring metalliska material” har identifierat kunskapsluckor och viktiga utvecklingsområden och satt mål för innovationsområdet. I Strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material har målen förtydligats och strategier för att nå dem beskrivits. En central tanke i programmet är att väga in alla insatser som görs inom innovationsområdet så att programmet kompletterar snarare än överlappar sådant som görs på annat håll.

Den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material

Nationell samling kring metalliska material PDF

Agendan på engelska:
National action for metallic materials

Bakgrunden till Agendans sju steg

Ämnesområden – SIP Metalliska material

Agendans sju insatsområden beskrivna i detalj

1. Utveckla erbjudandet
2. Öppna värdekedjan
3. Öka materialutvecklingstakten
4. Öka flexibiliteten
5. Öka resurseffektiviteten
6. Minska miljöpåverkan
7. Öka kompetensen och attraktiviteten