Agendan Nationell samling kring metalliska material

Metallindustrin är en central och växande del i Sveriges näringsliv. Nya förutsättningar till följd av globaliseringen gör att betydelsen kan öka ytterligare. För att göra det möjligt för metallindustrin att utnyttja de möjligheter som identifierats på den globala marknaden har den samlade svenska metallindustrin utvecklat den gemensamma strategiska forsknings- och innovationsagendan ”Nationell samling kring metalliska material”. Programmet Metalliska Material är skapat för att bidra till att förverkliga agendans vision. 

För sju år sedan utvecklade den samlade svenska metallindustrin för första gången en gemensam, strategisk forsknings- och innovationsagenda. Målet var att fokusera områdets forskning och innovation på strategiskt viktiga områden för att hjälpa industrin att utnyttja de möjligheter som identifierats på den globala marknaden.

Sedan dess har mycket hänt. Den globala marknad som då verkade vara det nya normala har fallit sönder i handelskonflikter och anklagelser om ojuste agerande på marknaden. Hållbarhet, av FN formulerad i form av 17 tydliga mål, har blivit ett allt överskuggande begrepp, där framsynta industrialister och finansiella placerare driver utvecklingen, ibland tillsammans med politiker, ibland inte. Utsläpp av växthusgaser har kommit i särskilt fokus i kraft av Parisavtal, krympande polarisar och stora skogsbränder.

Inom industrin har också mycket hänt. Forskningen har under agendans tid lyckats inkludera fenomen som AI (artificiell intelligens) och AM (additiv tillverkning) samtidigt som kunskap spridits brett inom industrin och innovationsförmågan har höjts.

De framtida insatser som tas upp i denna nya agenda liknar i mångt och mycket de tidigare. Det är fortfarande avgörande att utveckla nya erbjudanden genom att arbeta i värde­kedjan, utveckla material, vara flexibel, resurseffektiv, miljömedveten och attraktiv. Bara verktygen och de inbördes prioriteringarna har ändrats.

Den vision som agendan strävar efter att förverkliga är att svensk metallindustri ska vara en välkänd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det innebär att dess erbjudanden till kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningsmetoderna ett så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.

Den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material

Nationell samling kring metalliska material PDF

Agendan på engelska:
National action for metallic materials

Bakgrunden till Agendans sju steg

Ämnesområden – SIP Metalliska material

Agendans sju insatsområden beskrivna i detalj

1. Utveckla erbjudandet
2. Öppna värdekedjan
3. Öka materialutvecklingstakten
4. Öka flexibiliteten
5. Öka resurseffektiviteten
6. Minska miljöpåverkan
7. Öka kompetensen och attraktiviteten