Agendarådet Metalliska material

Agendarådet är en rådgivande gruppering som bistår programmets styrelse och programkontor i dess arbete med det strategiska innovationsområdet Metalliska Material. Agendarådet har särskilt ansvar för att säkerställa att programmet följder den övergripande strategin.

Det innebär bland annat att identifiera luckor i kunskapsutvecklingen så att agendan ”Nationell samling kring metalliska material” kan hållas aktuell och att de insatser som utförs följer agendans mål och ambition. För att kunna utföra den förstnämnda uppgiften har agendarådets ledamöter ansvar för att kommunikationen mellan programmet och de nätverk som finns inom programmet fungerar. 

 Agendarådets ledamöter väljs så att agendarådets sammansättning speglar det strategiska innovationsområdet som helhet och de nätverk som finns inom området. Rådets sammansättning är balanserat med hänsyn till industri, akademi/institut, forskningsfinansiärer och med avseende på kön. Ledamöterna väljs dessutom på ett sådant sätt att den samlade kompetensen täcker samtliga sju insatsområden som specificerats i agendan och så att programmet, via rådets ledamöter, når de organisationer och nätverk som är viktiga för innovationsområdet. 

Agendarådets ledamöter utses av styrelsen på årsbas. 

Agendarådets uppgifter

Agendarådet är rådgivande till styrelsen och därmed till programkontoret och har två huvuduppgifter

1. Att tillse att programmets insatser (utlysningar, enskilda projekt och eventuellt andra insatser) är i linje med den strategiska agendan.

2. Att kommunicera information om och från programmet till relevanta nätverk, liksom från nätverken till programmet.

Agendarådet lämnar rekommendationer till styrelsen inför beslut om att genomföra utlysningar och att lämna inspel till Vinnova inför beslut om beviljanden.

Agendarådet fattar beslut huruvida förslag till enskilda projekt ska beredas, och om beredda förslag ska gå vidare till styrelsen för beslut om genomförande.

Agendarådet har 21 ledamöter som utses av styrelsen på ett år i taget. Åtta ledamöter ska vara verksamma inom stålområdet, fyra vardera inom gjutning och bearbetning samt tre inom aluminium. Därutöver ska två ledamöter ha erfarenhet från offentlig forsknings­finansiering.

Vid tillsättningen ska styrelsen sträva efter att uppnå balans mellan olika kompetenser liksom mellan industri och akademi/institut, samt köns- och åldersmässigt.

Ledamöter

Peter Samuelsson Peter Samuelsson, M3Advice, Ordförande 

boel wadman Boel Wadman, RISE

anders gotte Anders Gotte, RISE

bo mattsson  Bo Mattsson, Fundo Components

lars inge arwidsson Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium

Björn Haase Björn Haase, Höganäs

Patrik Ölund Patrik Ölund, Ovako

 susanne norgren Susanne Norgren, Sandvik Coromant

marie louise falkman Marie Louise Falkland, Outokumpu Stainless

Joachim Larsson Joachim Larsson, SSAB

Pontus Sjöberg Pontus Sjöberg, SWERIM

Joakim Odqvist Joakim Odqvist, KTH

Lena Svendsen Lena Svendsen, Swedish Medtech

 Peter benson Peter Benson, PG Benson AB

Karin Lingborg Karin Lindborg, Hydro

Peter Leisner Peter Leisner, Jönköpings universitet

Mikael Johansson Mikael Johansson, Volvo

Sofia Hansson Sofia Hansson, Sandvik SMT

Katrin Danerlöv Katrin Danerlöv, SEI

 

Uppdaterad 2022-02-09