Utlysningar

Förslag på inriktning för kommande utlysningar diskuteras i Agendarådet som lämnar förslag för slutgiltigt beslut i programstyrelsen. Styrelsen beslutar också om utlysningens budget.

Inriktningen på utlysningarna varierar beroende på hur programmets aktuella projektportfölj ser ut och vilka andra erbjudanden om finansiering som finns utanför programmet. Tanken är att programmets utlysningar ska komplettera andra erbjudanden och på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för innovationsområdet att nå de mål som kommer till uttryck i den strategiska agendan.

Förslag på inriktning för kommande utlysningar diskuteras i Agendarådet som lämnar förslag för slutgiltigt beslut i programstyrelsen. Styrelsen beslutar också om utlysningens budget.

Utlysningstexterna och tillhörande mallar tas fram i samarbete mellan Vinnova och programkontoret. Slutligen är det Vinnova som genomför utlysningen. Detta innebär att det är Vinnova som publicerar utlysningen på sin hemsida, att ansökan sker genom Vinnovas intressentportal samt att Vinnova ansvarar för bedömningsprocessen och fattar beslut om vilka projekt som ska avslås och beviljas. Programstyrelsen ges dock som regel en möjlighet att lämna ett yttrande avseende bedömarnas rekommendation innan Vinnova fattar slutgiltigt beslut.

Notera att agendarådets ledamöter är ansvariga för att förankra sina synpunkter och inspel på till exempel en utlysnings inriktning i en vidare krets (se även beskrivningen av Agendarådet). Den som har förslag, synpunkter eller idéer inför kommande utlysningar kan alltså kontakta någon av Agendarådets ledamöter eller programkontoret direkt.

Läs mer om hur Vinnova finansierar forskning på www.vinnova.se.

Hittills har programmet öppnat följande utlysningar:

Innovationer och Samhällsutmaningar
Öppen 30 januari till 30 april 2014
Budget 21 miljoner kronor
15 projekt beviljades

Programmets första utlysning riktade sig mot samtliga sju insatsområden som pekats ut i agendan och sökte starkt motiverade FoU- eller tillämpnings-/demonstrationsprojekt. 6 miljoner kronor öronmärktes för förstudier som ville utvärdera intressanta idéer och skapa beslutsunderlag för vilka tekniker och angreppsätt att studera och vidareutveckla.

Strategiska innovationsprogrammen för lättvikt och metalliska material - Hösten 2014
Öppen 12 juni till 22 september 2014
Budget 15 miljoner kronor
3 projekt beviljades

Programmets andra utlysning genomfördes i samverkan med det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt och riktade sig mot projektförslag som avsåg utveckla lättviktslösningar som ökar resurseffektiviteten och/eller minskar miljöpåverkan. Ett viktigt krav var att förslagen skulle föra samman aktörer från olika delar av värdekedjan material - konstruktion - design. Utlysningen sträckte sig över steg 2 (Öppna värdekedjan), 5 (Öka resurseffektiviteten) och 6 (Minska miljöpåverkan) i agendan. Högsta stöd per projekt begränsades till 4 miljoner kronor.

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Våren 2015
Öppen 3 mars till 2 juni 2015
Budget 20 miljoner kronor
13 projekt beviljades

Denna utlysning erbjöd projektkonsortier att ansöka om bidrag för genomförande av FoU-projekt i form av förstudier och FoU- eller tillämpnings-/demonstrationsprojekt. Den riktade sig specifikt mot steg 3 (Öka materialutvecklingstakten) samt steg 4 (Öka flexibiliteten) i programmets agenda.

Från prospektering till återvinning: Metalliska material i ett livscykelperspektiv
Öppen 16 december 2015 till 15 mars 2016
Budget 25 miljoner kronor
10 projekt beviljades

Syftet med programmets fjärde utlysning var att samla in projekt som ökar resurseffektiviteten och minskar miljöpåverkan för metalliska material i ett livscykelperspektiv (från gruva till produkt, användning och återvinning). Utlysningen utfördes i samarbete med SIP STRIM och för att kvalificera sig skulle projekten adressera steg 5 (Öka resurseffektiviteten) och/eller steg 6 (Minska miljöpåverkan) ur ett livscykelperspektiv.

FoU-projekt med sikte mot marknaden
Öppen 2 mars till 9 maj 2016
Budget 20 miljoner kronor
8 projekt beviljades

Denna utlysning fokuserade på att stärka erbjudandet från leverantör till kund och riktade sig mot steg 1 (Utveckla erbjudandet) och steg 2 (Öppna värdekedjan). Steg 1 genom att komplettera och bygga ut erbjudandet till en känd marknad och steg 2 genom att samarbeta med kunder och leverantörer för att bättre förstå behov längs värdekedjan och gemensamt hitta sätt att möta dem.

Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Genomförbarhetsstudier
Öppen 30 november 2016 till 20 april 2017
Budget 18 miljoner kronor
15 projekt beviljades

Denna utlysning är andra delen i en trestegsprocess och föregicks av en öppen idéinsamling på webben där 113 projektinitiativ samlades in, synergier tillvaratogs och konsortier sattes samman. Syftet var att stimulera, utveckla och prioritera ”bärande” idéer (kännetecknas av en tydlig och specifik beskrivning av en önskad förändring, en färdplan för att nå dit och ett helhetsperspektiv som identifierar fallgropar längst färdplanen). Utlysningen sträckte sig över programmets samtliga steg.

Flexibla och robusta processer längs hela värdekedjan
Öppen 21 februari till 31 maj 2017
Budget 20 miljoner kronor
5 projekt beviljades

Utlysningen välkomnade förslag till forsknings- och innovationsprojekt som kan leda till signifikant förbättrade processer genom ökad flexibilitet, robusthet och kapabilitet i processer längs de metalliska materialens värdekedjor. Projekten skulle bidra till specifika resultat- och effektmål inom steg 2 (Öppna värdekedjan) och steg 4 (Öka flexibiliteten). Ett centralt krav i utlysningen var att minst två företag skulle delta som projektparter.

Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material
Öppen 8 november 2017 till 28 februari 2018
40 miljoner kronor
9 projekt beviljades

I den här utlysningen erbjöds stöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som bidrar till att industrialisera additiv tillverkning (AM) inom svensk metallproducerande och -användande industri. Utlysningen täckte samtliga steg i programmet men avgränsades till sex tema-områden (Robusthet i processer och produktion, AM-material, AM-design, Ekonomisk genomförbarhet av AM, Produktivitet, Framtidens AM)

Framtidens kompetensförsörjning i metallindustrin
Öppen 6 november 2017 till 1 mars 2018
Budget 15 miljoner kronor
9 projekt beviljades

Utlysningen sökte projekt som analyserar frågor kopplade till karriärval, industrins attraktivitet och metallindustrins rekryteringsbas och som därigenom tar fram kunskap och metoder som stärker industrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning. Ett projekt kunde som högst få 3 miljoner kronor i stöd.

Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft – Fullskaleprojekt
Öppen 14 februari till 26 april 2018
Budget 32 miljoner kronor
8 projekt beviljades

Den här utlysningen var ett erbjudande till de genomförbarhetsstudier som genomförts med lyckat resultat att söka fullskaleprojekt. Endast projekt som blivit beviljade i den tidigare utlysningen kunde söka.

Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri
Öppen 15 februari till 5 juni 2018
24 miljoner kronor
7 projekt beviljades

Utlysningen ansåg forsknings- och utvecklingsprojekt som riktade sig mot specifika resultatmål inom steg 1 (Utveckla erbjudandet) steg 4 (Öka flexibiliteten) och steg 5 (Öka resurseffektiviteten). Projekten skulle bidra till en resurs- och kostnadseffektiv metallindustri, till exempel genom att utveckla nya processer, metoder eller verktyg för ökad resurs- och kostnadseffektivitet.

Programövergripande utlysning 2018
Öppen 28 juni till 20 september 2018
Budget 10 miljoner kronor
6 projekt beviljades

Utlysningen var den första av en planerad årligen återkommande utlysning som erbjuder möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar

Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv
Öppen 7 mars till 4 juni 2019 

Budget 24 miljoner kronor
6 projekt beviljades

Utlysning ämnade finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att förbättra prestandan hos slutprodukter i metallindustrins värdekedjor i enlighet med krav/behov från slutanvändare. Det gick att söka för utvalda resultatmål inom Steg 1 (utveckla erbjudandet), Steg 2 (Öppna värdekedjan), Steg 3 (Öka materialutvecklingstakten) och Steg 6 (Minska miljöpåverkan).

Programövergripande utlysning 2019
Öppen 16 maj till 15 augusti 2019 

Budget 12 miljoner kronor
7 projekt beviljades

Utlysningen är en årligen återkommande utlysning som erbjuder möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till programmets resultat- och effektmål, men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar.