Programstyrelsen Metalliska material

Programstyrelsen utgör det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials högsta beslutande organ.

Programstyrelsen är sammansatt av representanter för programägarna (Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Gjuteriföreningen samt industrikonstellationen bakom InnoVAT) samt två representanter från innovationsområdets aktörer (varav ett företag och en forskningsutförare). Styrelsen adjungerar därutöver till sig en ledamot från Vinnova. Eftersom Jernkontoret är den juridiska person som ansvarar för programmet gentemot Vinnova utgörs Programstyrelsens ordförande av Jernkontorets representant i styrelsen. 

Styrelsens uppdrag

Programstyrelsens uppdrag är att:

* Genomföra den programbeskrivning som upprättats av parterna (Vinnova, Jernkontoret, Svenskt Aluminium och Gjuteriföreningen)

* Med hjälp av Agendarådet utforma utlysningar samt ge inspel till Vinnova inför beslut om beviljande av projekt.

* Följa upp och utvärdera projektportföljen och arbetet inom programmet.

* Utse en styrgrupp som ansvarar för godkännande av respektive projekts plan, etapp- och slutrapportering.

* Att utse ledamöter till Agendarådet

Ledamöter

Annika RoosAnnika Roos, Jernkontoret, ordförande

eva peturssonEva Petursson, SSAB

annika borgenstam Annika Borgenstam, KTH

jessica Elfsberg  Jessica Elfsberg, Scania

lars inge arwidsson Lars-Inge Arwidsson, Svenskt Aluminium

Bild saknas

Andreas Larsson, SECO Tools

 

Uppdaterad 2022-08-23