Enskilda projekt

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material finns utöver insatsformen ”Utlysning” även insatsformen "Enskilda projekt". Den används för att fylla behov som delas av en stor del av innovationsområdets aktörer, men som inte är lämpligt att fylla genom en utlysning.

Exempel på sådana situationer kan vara när en ovanlig aktörskonstellation och/eller arbetsform behövs för att möta behovet, som inte kan förväntas uppstå som svar på en utlysning. Oftast krävs i stället en aktiv medverkan från programmet (genom programkontoret) för att föra samman aktörerna och/eller för att förvalta och sprida projektets resultat.

Initiativ till enskilda projekt kan komma från:

  • Styrelse, Agendaråd och Programkontor
  • Idéinsamlingar (till exempel via webben och på konferenser)
  • Andra strategiska innovationsprogram
  • Andra liknande källor

Process för hantering av initiativ till enskilda projekt.

Programmet har lagt fast en process för att säkerställa en rättvis och transparent hantering av initiativ till enskilda projekt. Processen inleds med en kort beskrivning av initiativet på en mall som säkerställer att alla nödvändiga element är med.

Programkontoret föredrar initiativet för Agendarådet. Om Agendarådet bedömer att 1) initiativet är ett enskilt projekt enligt ovan och 2) initiativet är tillräckligt intressant för programmet så beslutar det att Programkontoret ska bereda initiativet, det vill säga utveckla initiativet till ett färdigt projektförslag. Samtliga närvarande ledamöter i Agendarådet deltar i beslutet, men rådet har tagit fram en uppförandekod för att synliggöra eventuellt jäv och undvika att beslut om beredning fattas på osakliga grunder. Ofta lämnar Agendarådet också synpunkter på hur projektet kan beredas, vilka ytterligare aktörer som bör involveras i projektet, vilka andra aktörers synpunkter som bör inhämtas och så vidare.

Programkontoret bereder därefter initiativet, tillsammans med initiativtagaren och projektparter som anslutits under beredningen. Programkontoret bjuder också in relevanta aktörer att delta i, eller lämna synpunkter på, projektet. Programmets handläggare på Vinnova varskos om att ett enskilt projekt är under utarbetande och inbjuds att lämna myndighetens eventuella synpunkter och krav. Under denna period är det inte ovanligt att förslaget diskuteras flera gånger i Agendarådet och återremitteras för ytterligare beredning till dess att ett färdigt projektförslag föreligger eller rådet beslutar att avbryta beredningen, eller att beredningen avslutas av andra skäl.

Om initiativet bereds till ett färdigt projektförslag beslutar Agendarådet om en rekommendation till Styrelsen avseende förslagets fortsatta hantering. Styrelsen beslutar slutligen huruvida programmet ska genomföra projektet eller inte, och om projektets slutgiltiga budget, med Agendarådets rekommendation som underlag.

När det enskilda projektet väl startats, hanteras det som övriga projekt i programmet.

Jag har en idé – hur lämnar jag in mitt initiativ?

Enklast är att direkt kontakta programkontoret på programkontoret@metalliskamaterial.se för att diskutera initiativet. Man kan också kontakta någon av programkontorets medarbetare.