Digital platsutveckling och kompetensförsörjning för bruksorter & landsbygder (HÅLLBARA PLATSER)

Basindustrin är mestadels platsbunden och kan som regel inte flytta sina verksamheter. Därmed blir platsen och dess identitet en väsentlig faktor i syfte att utveckla en attraktiv, potentiell bo-/arbetsplats för framtida generationers individer och familjekonstellationer. Ett nytt sätt att arbeta med kompetensförsörjning har därför visat sig vara att öka platsattraktiviteten som helhet i bruksorterna.

Förväntade effekter och resultat

Då gemensamma samhällsutmaningar sällan är möjliga att hantera inom enskilda verksamheter, är målet med projektet att fler bruksorter och industrier ska ha beslutat att platsattraktiviteten är en gemensam fråga och att den står i tydlig relation till den kompetensförsörjning båda parter är beroende av för en hållbar utveckling. Projektets idé är därför att få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera fler. Detta genom att föra över ett fungerande, manuellt verktyg till en automatiserad, digital prototyp. Med den kan man som plats få snabb hjälp att utifrån sina unika förutsättningar delges rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas för ökad platsattraktivitet.

Prototypen kommer att testas tillsammans med ort och industri i Borlänge kommun. Resultatet presenteras i ett resultatspridningsmöte. Vid måluppfyllelse finns en affärsplan och avtal framtagna för att säkerställa möjligheten till fortsatt drift och utveckling där fler bruksmiljöer kan ta del av dessa automatiserade processer för attraktivitet.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i nio arbetspaket.

AP1: Process-/Projektledning

AP2: Kunskapsöverföring från manuellt verktyg & dess bakgrund till den digitala utvecklingsprocessen

AP3: Workshops för användarvänlighet

AP4: Manuellt koncept till ett digitalt koncept

AP5: Workshops för användarvänlighet II

AP6: Digital utveckling

AP7: Formulering av fortsatt hantering

AP8: Prototyptestning

AP9: Resultatformulering & Utvärdering

 

Koordinator: Effect Innovation AB

Projektets löptid: 2021-2023