Integrering av organisatorisk och social arbetsmiljö i den tidiga projekteringsprocessen (PrOSA)

Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. Metallindustrin har generellt hög kvalité på sitt arbetsmiljöarbete och medvetenhet finns om fördelen med att beakta arbetsmiljöfrågorna i ett tidigt skede vid förändringar. Problemet är att främst fysisk arbetsmiljö beaktas och frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) glöms bort. OSA anses inte kräva stora investeringar och skjuts därför framåt i planeringsprocessen, ofta tills anläggningen är redo att tas i drift.

Projektet syftar till att ta fram ett verktyg och rekommendationer för att integrera OSA tidigt i planeringsfasen. Detta tillåter branschen att erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter i en fysiskt, organisatoriskt och socialt bättre arbetsmiljö.

Förväntade effekter och resultat

Projektet genomförs med SSAB i Luleå och tre typer av leveranser är planerade. Dessa är ett verktyg som integrerar OSA-frågor i SSAB:s rutiner för planering och förprojektering och upphandling. Vidare en generalisering av resultaten som presenteras i en populärvetenskaplig skrift riktad till metallindustrins företag. Och slutligen en artikel publicerad i erkänd internationell vetenskaplig journal.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är indelat i fem arbetspaket.

AP1: Kartläggning av modeller och arbetsmetoder för OSA

AP2: Studier av genomförda projekt & förstudier

AP3: Studier av pågående projekt & förstudier

AP4: Utveckling av verktyg för OSA

AP5: Summering & generalisering

 

Koordinator: Luleå tekniska universitet

Projektets löptid: 2021-2024