Processdelarnas betydelse för metallframställning (KOMPLÄTT 1)

KOMPLÄTT:s idé är att baserat på lärdomar och erfarenheter från tidigare insatser i programmet skapa ny kunskap som kan stärka metallindustrins möjligheter att försörja sig med kompetens

Projektet kommer till exempel att pröva existerande hypoteser om orters attraktionskraft och om vilka målgrupper som är tillgängliga för de stora satsningarna i Norr- och Västerbotten. KOMPLÄTT kommer dessutom att söka nå fördjupad insikt i jämställdheten i metallindustrin med hjälp av en kombination av hårda (statistiska analyser) och mjuka (intervjuer) metoder.

Tidigare projekt har indikerat att utbildning av lärare i gymnasieskolan, tillgång till relevanta gymnasiearbeten samt möjligheten att få prata med ingenjörer inom industrin ökar gymnasisters insikter i och därmed intresse för en yrkesbana inom metallindustrin. Detta kommer att prövas i projektet.

Därutöver kommer kursmaterial om metallframställningsprocessen att tas fram, vilka ska fokusera på hur de olika delarna i processen påverkar varandra. Detta är en sedan länge efterfrågad kunskap som blivit allt viktigare i takt med ökad automation. Den kräver dock att kunskapen om processen struktureras på ett nytt sätt.

Det ges idag kurser om metallframställningens olika delar på flera lärosäten i Sverige. En arbetsgrupp med deltagare från industri och akademi har dock kommit fram till att förståelsen för hur de olika delarna påverkar varandra behöver stärkas. Särskilt gjutningen har kommit att stå i fokus, eftersom den både påverkas av de egenskaper som skapas i metallurgin och överför dem till senare steg som värmning och bearbetning. Dessutom görs idag en uppdelning mellan ämnes- och komponentgjutning som leder till att kunskapsspridningen från respektive forskningsområde begränsas.

När man gjuter ett ämne – det vill säga en mängd metall som ska vidarebearbetas för att bli plåt, stång, rör, tråd eller liknande, gäller samma naturlagar som när man gjuter formade komponenter, även om det kan vara olika faktorer i processen som är kritiska för resultatet. Genom att föra ihop de två disciplinerna skapas ömsesidigt lärande och stärkt samlad kunskap om metallernas gjutning.