Byggande av socialt kulturellt kapital samt partnerskap i lokalsamhällen och på regional nivå (KOMPLÄTT 4)

KOMPLÄTT:s idé är att baserat på lärdomar och erfarenheter från tidigare insatser i programmet skapa ny kunskap som kan stärka metallindustrins möjligheter att försörja sig med kompetens

Projektet kommer till exempel att pröva existerande hypoteser om orters attraktionskraft och om vilka målgrupper som är tillgängliga för de stora satsningarna i Norr- och Västerbotten. KOMPLÄTT kommer dessutom att söka nå fördjupad insikt i jämställdheten i metallindustrin med hjälp av en kombination av hårda (statistiska analyser) och mjuka (intervjuer) metoder.

Tidigare projekt har indikerat att utbildning av lärare i gymnasieskolan, tillgång till relevanta gymnasiearbeten samt möjligheten att få prata med ingenjörer inom industrin ökar gymnasisters insikter i och därmed intresse för en yrkesbana inom metallindustrin. Detta kommer att prövas i projektet.

Därutöver kommer kursmaterial om metallframställningsprocessen att tas fram, vilka ska fokusera på hur de olika delarna i processen påverkar varandra. Detta är en sedan länge efterfrågad kunskap som blivit allt viktigare i takt med ökad automation. Den kräver dock att kunskapen om processen struktureras på ett nytt sätt.

Metallindustrin är inte sällan lokaliserad i mindre orter med svagare befolkningsutveckling än Sverige i stort. Tidigare arbeten visar att en orts befolkningsutveckling till stor del kan förklaras med ortens avstånd till närmaste större stad, vilket förstås är svårt att ändra. Det finns dock orter som avviker både positivt och negativt från detta samband. Närmare studier av sådana orter visar att utöver geografiskt läge och demografisk situation finns en attraktivitet som varierar från ort till ort och är kopplad till respektive orts självbild.

För att en ort ska vara attraktiv behöver samma självbild genomsyra hela orten, och den behöver vara ”sann”, i betydelsen att även en besökare får självbilden bekräftad. Det betyder att hela orten behöver förstå värdet av och engageras i arbetet med att definiera och etablera ortens sanna självbild. Baserat på insatsen Backa bruksorten inom paraplyprojektet Jag kom, jag såg, jag stannade och projektet Hållbara platser strävar projektet att identifiera och kommunicera en orts – Sandviken – sanna självbild såväl internt som till arbetssökande.