Kompetensförsörjning i metallindustrin (KOMPET)

Kompetensförsörjning är en avgörande, strategisk fråga för svensk industri. Syftet med projektet är att identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder som driver utveckling mot säkrad kompetensförsörjning i metallindustrin.

Stor kunskap finns redan på området, men den verkar svår att omsätta i praktiken. Det här projektet är därför handlingsorienterat och målet är att öka förståelsen för hur organisationer kan bygga en lärande kultur kring hur kompetensfrågor, människors motivation och utvecklingskraft bäst tas till vara. Det innebär ett förnyelsearbete som i sin tur leder till varaktiga förändringar av tanke- och handlingsmönster som i längden påverkar organisationens attraktivitet som arbetsgivare.

Förväntade effekter och resultat

Projektet tillämpar en flervetenskaplig och handlingsorienterad ansats i samverkan med branschorganisationer och företag. Gemensamt kommer problemområden att definieras och projektet kommer att arbeta aktivt med väldefinierade uppgifter som sedan analyseras och reflekteras kring. KOMPET frågar särskilt vilka hinder av kritisk betydelse som organisationerna möter i arbetet med sin kompetensförsörjning och hur de kan förstås och hanteras i praktiken.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är indelat i åtta arbetspaket.

AP1: Projektledning

AP2: Projektkommitté- och Styrgruppsarbete

AP3: Publicering och spridning av resultatet

AP4: Kunskapsöversikt

AP5: Kick-off workshop

AP6: Lär-cykel 1-7 inkl. workshops

AP7: Analys och rapportering

AP8: Utvärdering

 

Koordinator: Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University

Projektets löptid: 2021-2024

 

Projektledare: 
Anette Johansson, Universitetslektor i Arbetsorganisation, Tekniska Högskolan i Jönköping
Anette.johansson@ju.se, 036-101722