Jämställdhetskartläggning (KOMPLÄTT 3)

KOMPLÄTT:s idé är att baserat på lärdomar och erfarenheter från tidigare insatser i programmet skapa ny kunskap som kan stärka metallindustrins möjligheter att försörja sig med kompetens.

Projektet kommer till exempel att pröva existerande hypoteser om orters attraktionskraft och om vilka målgrupper som är tillgängliga för de stora satsningarna i Norr- och Västerbotten. KOMPLÄTT kommer dessutom att söka nå fördjupad insikt i jämställdheten i metallindustrin med hjälp av en kombination av hårda (statistiska analyser) och mjuka (intervjuer) metoder.

Tidigare projekt har indikerat att utbildning av lärare i gymnasieskolan, tillgång till relevanta gymnasiearbeten samt möjligheten att få prata med ingenjörer inom industrin ökar gymnasisters insikter i och därmed intresse för en yrkesbana inom metallindustrin. Detta kommer att prövas i projektet.

Därutöver kommer kursmaterial om metallframställningsprocessen att tas fram, vilka ska fokusera på hur de olika delarna i processen påverkar varandra. Detta är en sedan länge efterfrågad kunskap som blivit allt viktigare i takt med ökad automation. Den kräver dock att kunskapen om processen struktureras på ett nytt sätt.

Kvinnor utgör idag mindre än en fjärdedel av arbetskraften i metallindustrin och är därmed kraftigt underrepresenterade som grupp betraktat. En av flera möjliga orsaker till detta är bristande jämställdhet i industrin som, om den förbättrades, skulle kunna öka kvinnors intresse att arbeta i industrin och därmed öka industrins tillgång till relevant kompetens. För att få en bra och sann bild av nuvarande läge kommer projektet att kartlägga dels statistiska könsmönster på bransch- och företagsnivå, dels hur personer som arbetar i industrin faktiskt upplever jämställdheten. För att täcka in både bransch- och organisationsnivå genomförs kartläggningen i samarbete med minst sex företag inom svensk metallindustri. Arbetet utförs av en väl meriterad forskargrupp inom området som tidigare analyserat bland annat skogssektorn, järnvägsbranschen och gruvindustrin.