Bir2Gain 2

Projektet Bir2Gain syftar till att öka metallindustrins möjligheter att effektivt utnyttja ESS, MAX IV och Petra II via bildandet av en plattform för samverkan mellan industri, institut och akademi.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är en ökad kunskap och förståelse för nyttjandet av dessa anläggningar ur ett industriellt perspektiv och etablering av ett bredare samarbete mellan experter och företag inom arenan för metalliska material.

Projektet är uppdelat i två etapper varav den första har avslutats.

I etapp I av projektet lades grunderna för en plattform genom att i kontakt med intressenter 1) kartlägga industriella kunskapsbehov med avseende på anläggningarna, 2) kartlägga relevant kompetens och relaterade initiativ och bjuda in relevanta organisationer i projektet och 3) planera, genomföra och utvärdera en första workshop. Parallellt med dessa aktiviteter har intressenternas intresse för plattformen och behov i relation till den undersöks via enkät, intervjuer och diskussioner.

Detta förslag avser etapp II två av projektet.

I etapp II läggs de första byggstenarna i en formell plattform. I enlighet med slutsatserna från etapp I består dessa i ett mindre "plattformskontor", återkommande (årliga) seminarier, en hemsida och öppet tillgängligt informationsmaterial. Parallellt tas en färdplan för ökat industriellt utnyttjande av anläggningarna fram i dialog med andra initiativ och beslutsfattare.   

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket:

AP 1: Project coordination

AP 2: Platform

AP 3: Road map and policy

 

Koordinator Jernkontoret

 

Workshops

Den 2:a workshoppen i BIR2Gain serien, "BIR2Gain in the analysis of phase evolution and heat treatments", hålls i Lund den 8-9 obktober 2018.
Läs mer om BIR2Gain in the analysis of phase evolution and heat treatments.

Här går att läsa om projektets Etapp 1