Distorsionsegenskaper i valsade ringar (DistOVER)

Formförändringar motsvarar ett av de mest svårlösta problemen i modern tillverkning av maskinkomponenter och utgör stora hinder för tillverkning av mer miljövänliga komponenter. Formförändringen innebär att komponenten slår sig och riskerar att bli både oval och skev. För att uppnå ritningskrav krävs korrigering som vanligtvis sker genom hårdbearbetning – en både kostsam, miljöbelastande och ineffektiv lösning processmässigt.

En faktor tidigt i tillverkningskedjan, från ståltillverkningen, som påvisats ha stor inverkan är segringar. Segring innebär variation i kemisk sammansättning i stålet, exempelvis mellan kärna och periferi, s.k. centrumsegring. Trots segringars inverkan så tas de sällan i beaktan när man ska angripa och åtgärda formfel, en anledning beror på svårigheten att kvantifiera segringen i färdig komponent.

Förväntade effekter och resultat

Projektet har starka förutsättningar att fylla en viktig kunskapslucka för att hantera formförändringar i maskinkomponenter. Detta har potential att leda till en förbättrad produktion av komponenterna samt en värdekedja bättre rustad för att hantera formfel, där materialleverantören spelar en större roll i att lösa problemet.

I projektet finns starka förutsättningar att grundligt kartlägga centrumsegringens inverkan på formfel genom att bibehålla spårbarhet av segringen ända ned till komponentnivå. Den nya kunskapen blir viktig för både ståltillverkaren som kan leverera ett konkurrenskraftigare material samt komponenttillverkaren som kan förtydliga sin kravställning mot leverantör och i slutändan effektivisera sin process.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Modellmaterial

AP2: Centrumsegringens inverkan på formfel

AP3: Projektledning och disseminering