Avtalsmallar

Som regel måste avtal mellan projektparterna upprättas i de projekt som beviljats finansiering inom SIP Metalliska material för att de ska vara berättigade bidrag från Vinnova. Om så är fallet i just ditt projekt framgår av ditt beslutsmeddelande från Vinnova. Programkontoret har tagit fram fyra avtalsmallar för att underlätta för projekten. Länkar och beskrivningar av mallarna finns i tabellen nedan.

Samtliga mallar omfattar hänvisningar till bilagor. Länkar till generiska bilagor finns nedan, notera dock att de måste numreras och namnges för att följa nomenklatur i aktuell avtalsmall. Utöver dessa dokument utgör Vinnovas beslutsmeddelande samt projektbeskrivningen för ditt projekt också bilagor till projektavtalen.

Att använda dessa mallar är frivilligt, egna avtal kan upprättas mellan parterna om så önskas. För frågor kontakta programkontoret för Metalliska material.

 

Nr

Namn

Beskrivning

1a

 

 

 

1b

 

1c

Mall projektavtal

 

 

 Mall projektavtal - kortversion

Mall projektavtal - tillägg

Den idag vanligaste förekommande avtalsmallen. Mallen är tillämpbar för de flesta FoU-projekten med fler än två parter.
Svart text ses som generisk, markerade avsnitt fylls i för specifikt projekt.

Enklare variant av 1a som berör sekretess och publicering men inte ägande och övertagande av Projektresultat

2a

Avtalsmall grundläggande samverkan

Framtagen 2018.  Mallen är tillämpbar för de flesta FoU-projekt med fler än två parter.

 

Grönmarkerad text är identisk mellan avtal 2a och 2b, lilamarkerad text är specifik för respektive avtal. Kommentarer i texten ses som hjälp/beskrivning, tas bort i samband med att mallen fylls i för specifikt projekt. Färgmarkering av text tas bort.

 

 

2b

Avtalsmall grundläggande samverkan äganderätt

Till stora delar identiska formuleringar som Avtalsmall grundläggande samverkan, men med skarpare formuleringar avseende äganderätt. Denna mall rekommenderas för projekt med minst två parter där det exempelvis förefaller möjligt att ta patent inom projektet.

 

Grönmarkerad text är identisk mellan avtal 2a och 2b, lilamarkerad text är specifik för respektive avtal. Kommentarer i texten ses som hjälp/beskrivning, tas bort i samband med att mallen fylls i för specifikt projekt. Färgmarkering av text tas bort.

2c

Förenklad avtalsmall

En förkortad version av avtal.

 

Svart text ses som generisk, gulmarkerade avsnitt fylls i för specifikt projekt.

 

Bilaga Riktlinjer Metalliska material

Bilaga Projektstödets uppgifter

Bilaga 2016 Vinnova stödberättigade kostnader.pdf (välj den årsversion som gäller för aktuellt projekt)

Bilaga 2017 Vinnova stödberättigade kostnader.pdf (välj den årsversion som gäller för aktuellt projekt)

Bilaga 2018 Vinnova stödberättigade kostnader.pdf (välj den årsversion som gäller för aktuellt projekt)

Bilaga Styrgrupp.doc

Bilaga Bakgrundsinformation.docx