Sex nya forskningsprojekt inom Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu över 44 miljoner kronor i nya projekt i utlysningen ”Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv”. Nu är det sex nya projekt som beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med utlysningen är att hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att förbättra prestandan hos slutprodukter i metall­industrins värdekedjor i enlighet med krav och behov från slutanvändare.

Utlysningen ”Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv”är den trettonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

De beviljade projekten är:

FAMTool – Funktionaliserade additivtillverkade varmformningsverktyg

FAMTool ska utveckla nya funktionaliserade varmformningsverktyg, producerade med hjälp av additiv tillverkning. Utvecklingen om additiv tillverkning har öppnat upp många nya möjligheter att producera komponenter med egenskaper som är svåra, eller omöjliga, att erhålla med konventionella tillverkningsmetoder. Genom att dra nytta av möjligheterna med additiv tillverkning av varmformningsverktyg kan nya verktygskoncept förverkligas.

FAMTool har en total budget på 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

FLIMPS – Flexibel implementering av nya stål för ökad komponentprestanda

För att öka prestanda och livslängd på metalliska komponenter inom t ex fordon- och gruvindustrin krävs att företag kan gå över till mer avancerade och högpresterande stål än vad som traditionellt används idag. Nya stål måste effektivt kunna implementeras i dagens produktionsprocesser för att möjliggöra flexibla materialval för hög komponentprestanda.  FLIMPSska utveckla och förbättra användning av nya stål i lågtrycksprocesserna lågtrycksuppkolning (LPC) och plasmanitrering (PN), som båda är relativt nya värmebehandlingsprocesser.

FLIMPS har en total budget på cirka 7,5 miljoner kronor varav 3,75 miljoner kronor kommer från Vinnova.

HyTrans – Risker för väteförsprödning i automativstål

Bilindustrins högsta prioritet är att reducera utsläpp av koldioxid och viktminskning en viktig del i jakten på minskade utsläpp. Användningen av de allra högsta hållfastheterna inom stål på grund av risken för väteförsprödning (hydrogen embrittlement, HE). Detta är bland annat en anledning till branschens tveksamhet inför de nya typerna av stål, de så kallade tredje generationens stål. Forskningsprojektet HyTrans har som mål att utreda hur allvarlig denna risk är och att identifiera motåtgärder för att kunna utnyttja stålens egenskaper vid tillämpningar i bilindustrin. Projektet ska möjliggöra en säker användning av avancerade höghållfasta stål i bilindustrin, med avseende på väteförsprödning. Detta kommer att ske i form av riktlinjer för att undvika väteförsprödning i stål i fordon med förslag på hur man undviker risker på grund av miljö, material, deformationsnivåer och steg i tillverkningsprocesserna.

HyTrans har en total budget på cirka 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

IMPACT – Utveckla metallhanteringsprocessen för ökad konkurrenskraft och produktprestanda

Vid gjutning av aluminiumprodukter är en av de viktigaste orsakerna till begränsade mekaniska egenskaper gjutdefekter som till exempel porer, oxidfilmer och inneslutningar. I värdekedjan mellan råvara till maskinbearbetad komponent så skapas defekterna till största del vid beredning av smält metall inför gjutning och har ofta den enskilt största förbättringspotentialen i kedjan. Nu startar projektet IMPACT som avser att öka kunskapsbasen runt defektgenerering i smält aluminium, och att ta fram metoder för att begränsa uppkomsten och skadan av defekterna i smälthanteringen.

IMPACT har en total budget på 6,5 miljoner kronor varav 3,2 miljoner kronor kommer från Vinnova.

OPTIBRASS – Förbättrade blyfria mässingsprodukter genom optimering längs värdekedjan

Mässing är traditionellt legerad med bly för att förbättra skärbarhet och gjutning. På grund av hälso- och miljörisker förväntas bly att bli förbjuden inom det närmaste decenniet. Användning av blyfria legeringar är mycket begränsat på grund av högre materialkostnader, gjut- och skärbarhetsproblem, och det är därför nödvändigt för den svenska mässingsindustrin att utveckla system för blyfrimässing genom hela värdekedjan. OPTIBRASS, kommer att fokusera på senare processer i värdekedjan, från materialproduktion till slutprodukter, vilka har identifierats som stora hinder för en bred användning av blyfri mässing.

OPTIBRASS har en total budget på 10 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor kommer från Vinnova.

SAMCO – Spänningspåverkan och korrosionsegenskaper hos material framställda genom additiv tillverkning

Spänningskorrosion är en känd problematik vid användning av rostfria stål i krävande miljöer. För att korta ner ledtiden och sänka kostnader för specialkomponenter, vill man inom vissa branscher ersätta konventionellt framställt rostfritt stål med additivt tillverkat rostfritt stål. Detta innebär att additivt tillverkat rostfritt stål måste klara av samma typ av krävande miljöer som konventionellt rostfritt stål. I dagens läge är spänningskorrosion väl utrett och under god kontroll vad gäller konventionellt rostfritt stål, men i stort sett outforskat för additivt tillverkat rostfritt stål. I SAMCO, avser man – genom att främja säker användning och sänkta kostnader – att öppna upp för en ny marknad där komponenter tillverkade av additivt tillverkat rostfritt stål kan användas i slutanvändarapplikationer där det föreligger risk för spänningskorrosion.

SAMCO har en total budget på 8,7 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova.