Sex nya projekt inom Metalliska material

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu 26 miljoner kronor i sex nya projekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är sex nya projekt som nu beviljats stöd ifrån den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den här årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av projekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i programmets närmast föregående utlysningar.

Utlysningen är den elfte utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet metalliska material.

De beviljade projekten är:

Slaggkontroll I - Slaggbildningsförlopp i LD genom innovativ kalkanvändning

I LD-processen har slaggen ett flertal uppgifter. Slaggen bör ha en hög kapacitet att extrahera föroreningar. Den bör vara möjlig att återvinna såväl internt som externt. Slaggen bör dessutom ha egenskaper som gör det möjligt att täcka infodringen för att på så sätt minimera slitaget och möjliggöra reparation. Detta medför att kraven på slaggen kommer vara olika i olika delar av processen. Projektet ska möta de industriella utmaningarna i att förbättra slaggbildningsförloppet och kvaliteten hos den slutliga slaggen för att på så sätt minimera infodringsslitage samtidigt som mer slagg kan återvinnas. Idag tillsätts ett överskott av kalk till processen för att säkerställa en hög föroreningskapacitet vilket ofta resulterar i en sönderfallande och oanvändbar slaggprodukt. Därför måste utvecklingen av ett optimerat förfarande för slaggbildartillsatser ske baseras på en grundlig förståelse för slaggbildningen. En optimerad och med tiden varierande slaggsammansättning kan erhållas genom att tillsätta slaggbildarna, kalk och dolomit i mindre mängder under hela blåsningen.

Slaggkontroll I har en total budget på 4,9 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor kommer från Vinnova

HIPER GEARS – High Performance Gears

Projektet ska med nytt material och ny tillverkningsteknik möjliggöra högpresterande och lätta transmissionskomponenter för framtidens drivlinor i lastbilar och personbilar. Applikationsområdet kommer främst beröra kugghjul som begränsas av utmattningsegenskaperna hos de konventionella stålen som används idag. Huvudfaktorn som hindrar implementering är skärbarhet av de så kallade rena stålen. Skärbarhet av rena stål kommer att jämföras med konventionella kugghjulsstål. Olika skärverktyg med olika verktygsmaterial, geometrier, beläggningar och eggradier kommer att testas för att åstadkomma bättre bearbetning. Även en ny process kommer att studeras (power skiving) för att möjliggöra en mer flexibel och produktiv kuggtillverkning.

HIPER GEARS har en total budget på 7,1 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

AutoKvalM – Automatiserad Kvalitetskontroll av pressgjutna och varmpressade Metallkomponenter

Eftersom dagens kvalitetskontroll av metallkomponenter som tillverkas av pressgjuterier och varmpressningsföretag oftast utförs manuellt, skulle ökad automatisering av detta moment kraftigt gynna deras konkurrensförmåga. Dels skulle ledtider kunna kortas ner och materialkassationen minskas, och dels skulle det hjälpa till att öka förmågan för företag inom dessa branscher att rekrytera personal, eftersom det skulle eliminera ett monotont och tungt arbetsmoment. Projektet avser därför utveckla, testa och utvärdera kamerasystem för automatiserad kvalitetskontroll av pressgjutna och varmpressade metallkomponenter. De system som ingår i projektet skiljer sig delvis åt i utförande, vilket ökar möjligheten att hitta den bästa lösningen för deltagande metallförädlingsföretag. Projektet utgörs huvudsakligen av två steg. I det första steget byggs en testbädd upp hos Swerea SWECAST, där två kameraföretag under produktionslika förhållanden kan samla in bilddata och testa sina system. Ett tredje system baserat på billiga webkameror och öppen källkod kommer även att utvecklas och testas i denna testbädd; detta görs av RISE SICS, med viss guidning av Högskolan i Skövde som i ett parallellt löpande projekt utvecklar ett liknande system för andra branscher. I det andra steget körs tester i skarpa produktionslinjer.

AutoKvalM har en total budget på 3 miljoner kronor varav 1,4 miljoner kronor kommer från Vinnova.

AMCO - Säker användning av additivt tillverkade rostfria stålprodukter i korrosiva miljöer

Marknaden för additivtillverkade (AM) rostfria stål har vuxit starkt under de senaste åren, både i Sverige och globalt. I nuläget saknas kunskap om AM ståls korrosionsegenskaper och riktlinjer för hur de ska testas med avseende på korrosionsmotstånd. Det är avgörande att utveckla riktlinjer för pålitlig förutsägelse av korrosionsegenskaperna för att garantera en säker implementering av AM rostfria stål i krävande miljöer. Under tillverkningen av AM komponenter smälts pulverlager och återuppvärmts när nya lager adderas ovan på och detta leder till en komplex termisk historik och därmed en komplex mikrostruktur, som är unik för AM processen. Idag är relationen mellan processparametrar och mikrostruktur relativt väl förstådd, däremot har påverkan av en heterogen mikrostruktur på korrosionsegenskaperna ännu inte djupgående utretts.

AMCO har en total budget på 5 miljoner kronor varav 2,3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

TORAD - Verktyg för accelererad utveckling av nästa generation avancerade höghållfasta stål

Laser-ultraljud (LUS) är en teknik med stor potential att användas av stålindustrin för material- och processutveckling. Ett tidigare projekt har utvecklat hårdvara för en mikrostruktursensor baserat på LUS-tekniken och demonstrerat användning för realtidsmätningar av kornstorlek under varmvalsning. Möjligheten att kunna övervaka kornstorlek direkt i processen öppnar helt nya möjligheter att styra varmvalsningsprocessen mot jämnare produktegenskaper. LUS har också integrerats i Gleeble-utrustningen (GLUS) vid Swerea KIMAB vilket möjliggör realtidsstudier av mikrostrukturutveckling vid höga temperaturer. Denna GLUS-testbädd ger unika möjligheter att utforska och validera nya legeringskoncept och att förstå inverkan hur materialegenskaper utvecklas under processen.

TORAD har en total budget på 6,7 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

DiffDamm - Metoder för att minimera olägenhet och belastning på miljön orsakad av diffus damning vid metallproduktion

Partikelemissioner från diffusa källor har varit ett känt problem under många år inom verksamheter vid stålverk och andra metallverk. I exempelvis miljötillstånd för verksamheterna finns krav på att minimera diffus damning av hälso- och miljöskäl, därför har intresset för att hitta damningsreducerande åtgärder ökat på senare tid. Det är svårt att identifiera diffusa damningskällor, kvantifiera emissionerna samt hitta rätt åtgärd för att minska utsläppen då det är många parametrar som påverkar damning. Det finns dock stor erfarenhet och kunskap om damningsproblematiken ute på företagen men kunskapsutbytet mellan företagen är begränsat.

DiffDamm har en total budget på 2 miljoner kronor varav 900 000 kronor kommer från Vinnova.