Oxide formation in electric heating and hydrogen combustion heating (OXELHY)

Målet med projektet OXELHY är att visa på styrkor och möjligheter med att använda elektrisk värmning eller väteförbränning jämfört med konventionella metoder vid återvärmning av stål för att främja en mer resurseffektiv och koldioxidneutral ståltillverkning.

Stålindustrin och slutanvändare ersätter idag i allt större utsträckning konventionella fossilbränslebaserade värmningsprocesser med mer miljövänliga och energieffektiva alternativ så som elektrisk värmning eller väteförbränning. Trots detta, är kunskapen om hur dessa alternativa metoder påverkar oxideringen av och slutegenskaperna hos materialen, samt om hur metoderna kan optimeras i produktion, mycket begränsad.

Förväntade effekter och resultat

OXELHY:s mål kommer uppnås genom utredning av hur ytoxideringen hos stål påverkas av de processvillkor som råder under vätegasförbränning, och flexibiliteten och mångsidigheten hos elektriskvärmning under kontrollerad atmosfär. Projektplanen innefattar labb- och pilottester med olika värmningsmetoder och atmosfärer som korreleras med detaljerad analys av de bildade ytoxiderna, i kombination med termodynamisk modellering av oxideringsprocessen. Ytterligare kommer resultaten jämföras med industriella referenser processer.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket.

AP1: Test matrix and materials delivery

AP2: Laboratory trials: high temperature oxidation trials

AP3: Thermodynamic and kinetic simulation of oxidation in atmospheres used in AP2

AP4: Pilot and industrial trials

AP5: Characterization of oxide scales from specimens from AP2 and AP4

AP6: Correlation of results from AP2-AP5

AP7: Project administration and dissemination results

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2022–2025