Agenda 2030-kompassen

Efterfrågan ökar från breda befolkningsgrupper över hela världen för varor, tjänster och infrastruktur som är socialt och miljömässigt hållbara under hela livscykeln. Detta avspeglas i FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål, som kan ses som den största utvecklingsplanen någonsin, en plan för att säkerställa att utvecklingsåtgärder bidrar med positiv samhällsnytta. Denna växande efterfrågan har gjort frågan om hur man på bästa sätt kan leverera samhällsnytta alltmer strategisk – för företag, myndigheter och det civila samhället.

Detta projekt syftar till att utveckla metodik och verktygsstöd för utvärdering av hur olika strategiska beslutsalternativ bidrar till att skapa samhällsnytta. Projektet bygger på forskning och verktygsutveckling som sedan 2015 har genomförts i samarbete mellan Stockholm Environment Institute (SEI), Jernkontoret och den svenska stålindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att genomföras i en medskapandeprocess med industri, myndigheter, akademi och civilsamhälle. Nyckelaktörer med ett särskilt mandat att arbeta för genomförandet av Agenda 2030 kommer att spela en viktig roll som intressenter.

Projektet ska ta fram ett användarvänligt datorbaserat verktyg (kompassen) för analys av de interna konsekvenserna av alternativa åtgärder i FN: s globala mål. En samproduktionsbaserad process och metod för gruppbaserade bedömningar av alternativa åtgärder och dess systemiska inverkan på Agenda 2030 ska också tas fram. Projektet ska även resultera i en dialogplattform med presentationsmaterial och dokumentation om resultat och erfarenheter från skapandet av kompassen.

Projektresultaten kommer kunna användas vid strategiskt beslutsfattande inom företag, myndigheter, forskning och andra samhällsorganisationer för att utvärdera hur olika investeringsalternativ, forskningsstrategier och policys kan komma att bidra till eller motverka samhällsnytta.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Project coordination

AP2: SDG interaction assessment

AP3: Model design and coding

AP4: User interface design

AP5: Participatory process design and testing

AP6: Dialogue and communication

 

Koordinator: Jernkontoret

 

Läs mer om Kompassen, Vision 2050 och stålindustrins samhällsnytta hos Jernkontoret