Attraktivitet och Strategisk Kompetensförsörjning II (ASK II)

En viktig del i metallindustrins kompetensförsörjning framåt är att bredda sin rekryteringsbas, bland annat för att bidra till svensk återindustrialisering. I förstudien ASK (2017) kartlades rekryteringssyftande aktiviteter. Projektet är en fortsättning av den redan genomförda förstudien. Projekt ASK II kommer att presentera underlag för vad som utgör svensk metallindustri och dess rekryteringsbehov framöver. Projektet ska vidareutveckla den tidigare kartläggningen för att göra den sökbar samt ta fram en modell som säkerställer kontinuerlig uppdatering och tillgänglighet. ASK II ska även studera hur personal med diversifierad bakgrund bäst tas om hand på företag. Projektet tar fokus på gjuterier och skärande bearbetning.

Förväntade effekter och resultat

ASK II kommer att:

  • presentera underlag för vad som konstituerar svensk metallindustri samt de rekryteringsbehov den står inför
  • ta fram en utvecklad variant av ASK-kartläggningen samt en modell som säkerställer kontinuerlig uppdatering och tillgänglighet
  • studera två skilda attraktivitetsstrategier, generaliserbara för hela metallindustrin
  • studera hur företag på bästa sätt kan ta hand om ny och befintlig personal med diversifierad bakgrund
  • presentera en demonstrator för arbete med strategiskt mentorskap

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sju arbetspaket.

AP 0: Projektledning, koordinering

AP 1: Metallindustrin och dess rekryteringsbehov

AP 2: Kartläggning 2.0

AP 3: Mediala strategier

AP 4: Strategiskt mentorskap

AP 5: Demonstrator

AP 6: Spridning, marknadsföring

Koordinator: Swerea SWECAST

 

ASK II:s "Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsröjning inom industrin"