Vibration assisted Machining (VILMA)

Delprojektet VILMA, bygger på det projektet SALMA, inom SIP-Metalliska Material. VILMA ska undersöka möjligheterna med vibrationsassisterad borrteknik, jämföra metoden med minimalsmörjning och ta fram en metod för hållbar borrning, 5xD i aluminium.

Projektet SALMA har som målsättning att hitta lösningar för hållbar bearbetning av aluminium, där den optimala lösningen är helt torr bearbetning. Grunden för att utvärdera bearbetbarhet och att prediktera densamma behövs för att kunna ta fram lösningar snabbt, men arbetet går långsamt och industrin har stort behov att hitta lösningar snabbt. Inom SALMA är därför arbetet redan påbörjat med att utvärdera borrgeometrier, skikt och minimalsmörjning (MQL) med tillgängliga verktyg med resultatet att 100 procent torr bearbetning kommer inte kunna nås med de inom projektet tillgängliga teknologierna.

Förväntade effekter och resultat

Problemen med spånbrytning, -evakuering och hög värmeutveckling skulle kunna lösas med vibrations assisterad borrteknik (VAD), som bygger på korta pulser av verktygets ingrepp i materialet, vilken genererar mindre värme och skärkraft. Delprojektet VILMA ska undersöka möjligheterna med VAD, jämföra metoden med MQL och ta fram en metod för hållbar borrning, 5xD i aluminium.

Planerat upplägg och utförande

Delprojektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Investigate VAD system capability

AP2: Benchmarking test towards MQL-machining

AP3: Method development for sustainable drilling

AP4: Project coordination

 

Koordinator: Swerim

Projektets löptid: 2023 - 2024