Möjliggöra digitala processkedjor – karakterisering av nästa generations presshärdningsstål (PROSTEEL)

Att möjliggöra prediktering av en komponents egenskaper redan i ett tidigt skede av tillverkningsprocessen, baserat på den kemiska sammansättningen, är en nyckelteknologi för digitalisering av framtidens processkedjor. I materialutvecklingsprocesser är det av yttersta vikt att kontrollera hela processkedjan från råmaterial till färdig produkt för att säkerställa kvalitet, robusthet och egenskaper hos slutprodukten. Detta ska projektet PROSTEEL titta på.

Förväntade effekter och resultat

Framtidens simuleringsmodeller måste kunna koppla den kemiska sammansättningen, via mikrostruktur och tillverkningssteg, till de slutliga egenskaperna. Detta ger stora fördelar vid utveckling av konkurrenskraftiga högpresterande material för den globala marknaden. PROSTEEL samlar ett tvärvetenskapligt konsortium som inkluderar en komplett värdekedja från materialleverantör till slutanvändare.

Projektet har som mål att utveckla kunskap, data, och verktyg för att möjliggöra en digitaliserad processkedja. Detta kommer att bidra till att svensk stål-, tillverknings- och fordonsindustri stärker sin konkurrenskraft. Projektet är en förstudie som förväntas resultera i värmebehandlingsrecept och ökad förståelse av sambandet mellan mikrostruktur, mekaniska egenskaper, samt tribologisk prestanda. Flerdimensionella fasomvandlings-egenskapsdiagram och friktion- och nötningskartor kommer att skapas. Projektresultaten ska utgöra grunden för en ansökan om ett fortsättningsprojekt.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Project management

AP2: Material development and characterisation

AP3: Tribological characterisation

 

Koordinator: Luleå tekniska universitet

Projektets löptid: 2021 - 2022