Anodiseringsslam som sekundär råvara i mineralullsframställning (AluKrets-II)

En restprodukt som uppkommer sent i värdekedjan är så kallat anodiseringsslam. Projektet fokuserar på möjligheterna att nyttiggöra detta slam så att deponi kan upphöra. Materialet är finkornigt, blött men är förhållandevis rent och består till största delen av aluminiumhydroxid. I Sverige går i dagsläget en mindre del av slammet till framställning av vattenreningskemikalier men den största delen deponeras.

Projektet har sin grund inom ett tidigare projekt, Aluminiumkretsloppet, där fokus var att inventera förluster av aluminium i värdekedjan från primär framställning till och med tillverkning av produkter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är tänkt som en genomförbarhetsstudie och skall utreda de tekniska möjligheterna att använda anodiseringsslam som en sekundär råvara till mineralullsindustrin. Med denna tillämpning skulle all deponi potentiellt kunna upphöra men materialets egenskaper ställer krav på förbehandling, vilket kan äventyra en realisering, både tekniskt och ekonomiskt.

En realisering av detta huvudspår bidrar till Metalliska Materials effektmål om ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Förutom användning i mineralullsindustrin ska alternativ användning av slammet undersökas.

Planerat upplägg och utförande

Projektet utförs i fem arbetspaket.

AP1: State-of-the-art samt alternativ användning av anodiseringsslam

AP2: Kartläggning av slammet och dess behandlingsmöjligheter

AP3: Briketteringstest

AP4: Kostnadsutredning och hållbarhetsanalys

AP5: Projektledning & rapportering