Implementering av Agenda2030-kompassens context-mapper (CONTEXT)

Detta följdprojekt handlar om att fullt ut kunna implementera Agenda2030-kompassens ”context-mapper”, som denna gång har mycket mer data att utgå ifrån. Datan ska struktureras och vägas samman, vilket är möjligt nu när dels ”context-mappern” som skulle provutvecklas inom det förra projektet finns tillhands, dels när nu mycket mer rådata, som samlades in i projektets slutskede, finns tillgänglig. Görs detta ges tillgång till kontextkartor för många fler länder än kompassen har tillgång till.

Agenda2030-kompassen, som genomfördes inom ramen för Metalliska Material under åren 2018–22 är beroende av data som beskriver hur FN:s 17 hållbarhetsmål - UN Sustainable Development Goals - förhåller sig till varandra i olika kontexter. Länder med olika förutsättningar gestaltas då i form av olika kontextmatriser som beskriver hur de globala målen samverkar olika väl – synergistiskt eller målkonfliktsproblematiskt - i olika länder.

Förväntade effekter och resultat

Den data som kompassverktyget bygger på hämtades i det förra projektet in på olika sätt som (expertintervjuer, crowdsourcing, respektive historiska samband) och en context-mapper togs fram på prov för att strukturera data till kontextkartor – vilket också gjordes för tre länder. Den context-mapper-metod som utvecklades på prov då bedöms nu, med små justeringar, kunna implementeras och användas på all den data som togs fram i en angränsande del av det avslutade projektet.

Det ska finnas kontextkartor för några dussin länder i Sveriges närhet, som är viktiga för Sveriges utrikeshandel, i biståndssammanhang eller i olika förhandlingssammanhang

Det ska finnas ett gränssnitt i verktyget för att kunna sätta ihop en kontextkarta med hjälp av contextmapperns funktioner även för andra geografiska områden (kommuner, regioner, länder-grupperingar som liknar varandra) utifrån relevanta bakgrundsfaktorer.

Planerat upplägg och genomförande

Delprojektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Strukturera rådata

AP2: Bygg gränssnitt med bakgrundsfaktorsval

AP3: Bygg ihopvägningsvalsgränssnitt

 

Koordinator: Jernkontoret

Projektets löptid: 2023 - 2024