Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar (MINRENT)

MINRENT

Syfte och mål

Målet för projektet var att undersöka om de 200 000 ton slagg som inte används optimalt eller deponeras varje år kan utnyttjas varaktigt i nya applikationer och därmed säkerställa framtida avsättningsmöjligheter och ger ett mervärde för stålindustrin och samhället. De fem målen kunde uppfyllas:

  • Test av filtermaterial för rening av små avlopp
  • Test av mineraliska filter för industriellt avloppsvatten och dagvatten
  • Ny teknik att bygga stödremsor vid trafikerade vägar med slagg som samtidigt renar dagvatten
  • Laboratorietestade filterprodukter
  • Två doktorer utexaminerade.

Resultat och förväntade effekter

Slaggers egenskaper kan modifieras i masugnen så att de innehåller mineral som har egenskaper att binda fosfor eller metaller från vattenfaser. Slagger kan avskilja både katjoner och anjoner från förorenat vatten, anjoner även vid pH-värden över 10. Vidare kan slagg och bark avskilja PFAS och fluor tas bort genom en modifikation av AOD-slagg. Vissa typer av slagg rekommenderas att ersätta sand i markbäddar för avloppsrening. Dagvattenbrunnar i städer och industri kan utrustas med slagg-filter. Dagvatten från trafikintensiva vägar kan renas i stödremsan med vissa typer av slagg.

Upplägg och genomförande

FoU har bedrivits i tydlig samverkan mellan industri och akademi -i laboratorium, vid företagen och i fält. Genomförandet har kunnat ske genom att forskare och företag startat pilot-anläggningar och studerat deras funktion och nytta för att uppnå hållbarhetsmål. Den analys som gjorts är att olika typer av svensk-producerad slagg är biprodukter som kan användas efter enkel upparbetning eller efter modifieringar i vattenreningsapplikationer. Dessa tillämpningar kan vara varierande och vara intressanta för flera slutanvändare.

Projektets öppna slutrapport kan läsas här

Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
KTH Avdelningen för Vatten och Miljöteknik
Projektledare Gunno Renman
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2018
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material: FoU-projekt med sikte mot marknaden