Undvikande av skadliga nitrider i duplexa rostfria stål (AVON)

Avoidance of detrimental nitrides in duplex stainless steels (AVON).

Syfte och mål

Förstudiens syfte och mål har uppfylls: Genomförd metallografi och termodynamiska och kinetiska beräkningar gör att kritiska gränser för värmebehandlingar för optimala egenskaper kan sättas. Med hjälp av resultaten har utskiljningssekvenser och kopplingen mellan snabba fasomvandlingar under svalningen kunnat studeras och bättre förstås, samt även predikteras. Metoder och verktyg för kvantifiering av nitrider har studerats och utvecklats i projektet, vilket har gett en utökad förståelse för möjligheter och begränsningar med kväve som legeringselement.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har framgångsrikt belyst problematiken kring precision och noggrannhet vid kvantifiering av nitrider samt bidragit med nya väldefinierade experiment & metallografi och avancerade beräkningar. Genom att anordna en workshop har det också getts möjligheter till öppna och initierade diskussioner i hela värdekedjan från materialproducenter till slutanvändare och klassningssällskap. De deltagande företagen har också fått möjlighet att verifiera och utvärdera gränserna i laboratoriemiljö och att sätta dessa i kontext till befintligt produktion.

Upplägg och genomförande

Förstudien har drivits av en projektkommitté med representanter från de deltagande företagen och regelbunden rapportering till en styrgrupp från Jernkontoret. Totalt hölls nio möten, startmöte 2014-08-07 och slutmöte 2015-08-12, och Jan Y. Jonsson från Outokumpu Stainless var ordförande. Genomförandet har varit framgångsrikt och effektivt genom att ha kunnat dra nytta av befintliga kunskaper om karbider i kolstål och resultat, metoder & modeller om nitrider från det tidigare projektet PREDUP inom Stålforskningsprogrammet 2007-2012.

Projektdeltagare

Projektledare

Sten Wessman, Swerea KIMAB

Forskningsutförare

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Swerea KIMAB

Styrgrupp

Jernkontorets teknikområde 43, Egenskaper - rostfria stål (TO 43)

Tid

Startdatum
2014-08-01

Slutdatum
2015-07-31