Strategi för minimering av restdeformationer efter maskinbearbetning (MIND)

Vid maskinbearbetning frigörs spänningar från föregående tillverkningssteg vilket leder till måttavvikelser hos komponenten. Dessa är svåra att förutse och i praktiken tillämpas därför ”vida” toleranser och flera avverkningssteg för att undvika ombearbetning eller i värsta fall kassation. Genom att ta hänsyn till restspänningarna vid planering av verktygsbanorna, kan en betydande förbättring av måttnoggrannhet uppnås. Dessa kan fastställas med Konturmetoden varefter avvikelser från nominell geometri vid efterföljande avverkning kan beräknas.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att minska kostnader för kassation och efterjusteringar med stöd av en ny metodik för minimering av restspänningars inflytande på restdeformationer efter maskinbearbetning.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Case definition

AP2: Kompensation av geometriska fel

AP3: Demonstrator - Smidd komponent

AP4: Projektledning och resultatspridning

 

Koordinator: KTH Industriell Produktion