Etablering av nätverk och strategi för utveckling mot CO2-snål aluminiumproduktion (LoCoAl)

Det enskilda projektet LoCoAl ska se över nya produktionstekniker för aluminium och effektivare återvinning av metallen. Framtidens aluminiumproduktion måste, och kommer att, producera betydligt mindre växthusgaser än dagens. Det kan uppnås med nya produktionstekniker och effektivare återvinning. I båda fallen krävs kolvätefri produktion, rening och upparbetning av metallen.

Dagens nordiska aluminiumproduktion emitterar cirka 4 ton koldioxidekvivalenter/ton aluminium, att jämföra med 8–9 ton för europeisk och 13-14 ton för asiatisk produktion. Med känd beprövad teknik kan 2 ton/ton nås, vilket också är målet till 2030.

Förväntade effekter och resultat

Projektets arbete ska ske genom forskningssamarbete mellan de nordiska aktörer som är bäst lämpade att möta framtidens krav och möjligheter. Dessa ska utvärdera och jämföra de tekniker som utvecklas i forskningsfronten samt initiera nordiska forskningsprojekt som kompletterar och industrialiserar den forskning som sker internationellt.

Målet är att etablera ett forskningsområde inom koldioxidsnål aluminiumproduktion samt utveckla och publicera en nordisk strategi för implementering av resultaten.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Etablering av forskargruppen samt arbets- och ansvarsfördelning

AP2: Initiering och samordning av gemensamma forskningsprojekt

AP3: Rapportering av projektets resultat till, och återkoppling från, branschen

AP4: Slutrapport

 

Koordinator: Svensk Aluminium

Projektets löptid: 2023 – 2024