Plan och pilot för kompetensattraktion för den gröna omställningen i norra Sverige (KOMPLÄTT 5)

KOMPLÄTT:s idé är att baserat på lärdomar och erfarenheter från tidigare insatser i programmet skapa ny kunskap som kan stärka metallindustrins möjligheter att försörja sig med kompetens

Projektet kommer till exempel att pröva existerande hypoteser om orters attraktionskraft och om vilka målgrupper som är tillgängliga för de stora satsningarna i Norr- och Västerbotten. KOMPLÄTT kommer dessutom att söka nå fördjupad insikt i jämställdheten i metallindustrin med hjälp av en kombination av hårda (statistiska analyser) och mjuka (intervjuer) metoder.

Tidigare projekt har indikerat att utbildning av lärare i gymnasieskolan, tillgång till relevanta gymnasiearbeten samt möjligheten att få prata med ingenjörer inom industrin ökar gymnasisters insikter i och därmed intresse för en yrkesbana inom metallindustrin. Detta kommer att prövas i projektet.

Därutöver kommer kursmaterial om metallframställningsprocessen att tas fram, vilka ska fokusera på hur de olika delarna i processen påverkar varandra. Detta är en sedan länge efterfrågad kunskap som blivit allt viktigare i takt med ökad automation. Den kräver dock att kunskapen om processen struktureras på ett nytt sätt.

Norr- och Västerbotten är just nu ett av världens mest expansiva områden, med över tusen miljarder kronor i planerade investeringar i den gröna omställningen de kommande 10–20 åren. En av satsningens största utmaningar är att hitta den kompetens som ska realisera investeringarna.

Idag finns en digital plattform för gemensam rekrytering, MindDig, med över 30 organisationer representerade. Arbetspaketet utgår från hypoteser över vem rekryteringsinsatser ska riktas mot, hur många som behöver rekryteras samt hur dessa grupper kan rekryteras. Inspiration har även hämtats från andra relevanta grupperingar och regioner som stått inför liknande utmaningar. Två exempel på benchmark som studerats är Barcelona och Göteborg. Genom gemensamma satsningar, där regionen fått spela huvudrollen och inte enskilda företag, och stora investeringar inom synlighet har bägge dessa satsningar lyckats attrahera många tusentals nya invånare och anställda.

Insikten att det idag inte räcker med att publicera en jobbannons för att attrahera internationell kompetens fördjupas kontinuerligt. Företagen i arbetspaketets projektgrupp har sett det praktiskt, och organisationer som OECD har publicerat flertalet studier som visar på samma sak. I en pekar de ut sju faktorer som viktigast för att en geografisk plats ska locka till sig arbetskraft (kvaliteten på jobbmöjligheten, lön och skattenivåer, framtida jobbmöjligheter, familjemiljö, kompetensnivå i omgivande samhälle, inkludering i samhället och livskvalitet), varav fem av dessa faktorer sällan tas hänsyn till med traditionella metoder. Andra forskare och regioner, exempelvis i Kina, har kommit fram till samma slutsats – fokus för att rekrytera arbetskraft till en satsande region måste ske med ett starkt fokus på livskvalitet, ett perspektiv för hela familjen i kombination med spännande arbetstillfällen. Syftet med arbetspaketet är att pröva dessa hypoteser med en benchmarkingstudie och en aktivitetsplan. Hypoteserna ska också testas praktiskt i piloter.