Intelligent styrning av slaggers egenskaper för bättre miljö - I-SLAG

Intelligent control of slag properties for a better environment (I-SLAG).

Syfte och mål

Projektet har syftat till att säkerställa en långsiktig avsättning av slagg från metallindustrin till mer avancerade applikationer än dagens. Följande delmål har ingått och uppståtts:

  1. klargöra hur enskilda mineral/slagger påverkar de hydrauliska egenskaperna, 
  2. klargöra hur aktivering påverkar mineral/slagger,
  3. klargöra hur enskilda mineral/slagger bidrar till vattenrening,
  4. demonstrera effekt vid vattenrening och
  5. tillämpa de resultat som framkommit i fullskala så att rätt egenskaper på slaggen säkerställs samt i miljötekniska applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att utveckla nya applikationer där slagg och kombinationer av slagg med andra material i betydligt ökad utsträckning finner tillämpning inom områden där hydrauliska egenskaper eftersträvas och för vattenrening. Projektetresultaten kommer i förlängningen stärka den svenska metallindustrin genom att nya typer av produkter erhålls. Parallellt med forskningsaktiviteter som bedrivits vid LTU och KTH har lyckade fullskaleförsök hos ett antal metallproducenter genomförts. Resultaten finns sammanställda i 7 olika publikationer.

Upplägg och genomförande

I projektet har två forskargrupper (Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan) med väldefinierade men skilda kompetenser arbetat mot det gemensamma projektmålet att öka nyttiggörande av slaggresursen till mer avancerade tillämpningar än tidigare. Genom det flervetenskapliga angreppssättet har förutsättningar skapats för synergier bland annat i form av bred processkunskap. Tillsammans med ett aktivt deltagande från den svenska metallindustrin har projektet kunnat genomföras klanderfritt.

Projektdeltagare

Projektledare

Fredrik Engström, Luleå tekniska universitet

Forskningsutförare

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Luleå tekniska universitet (LTU)

Styrgrupp

Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter (TO 55)

Tid

Startdatum

2014-08-01

Slutdatum

2016-08-01