Hetisostatisk pressning av PM-komponenter med atmosfärskontroll (HIP-Carb)

Att tillverka metallkomponenter via pulvermetallurgisk teknik (PM) är en resurseffektiv metod som ger färdig form med få processteg. Goda egenskaper uppnås om komponenten förtätas med hetisostatisk pressning (HIP), och idag är det möjligt att även härda komponenten genom snabbkylning. Den bärande idén med detta projekt är att även inkludera atmosfärskontroll i detta förlopp. Exempelvis uppkolning ger komponenten en hård och slitstark yta vilket möjliggör nya applikationer. Med atmosfärskontroll är det även möjligt att undvika oxidbildning vid HIP och därmed undviks efterbearbetning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska vid avslut:

- Demonstrerat koncept med atmosfärskontrol för minst 5 olika materialtyper. Detta ger en samlad bild över potentialen för processen. Material ska påvisa exempelvis en ökad hårdhet som följd av atmosfärskontroll, alternativt minskad mängd oxider vid ytan relativt obehandlade prover.

- Demonstrerat koncept för både sintrade produkter och heltäta produkter, i syfte att appliceras på komponent oberoende av processhistoria likt sintrat, additivt tillverkat etc.

- Demonstrerat konceptet dels i försöksuppställningar på Quintus, men även med mildare behandling för traditionella pressar. Projektet ska ha besvarat vad som kan implementeras på existerande pressar utan negativa konsekvenser.

- Demonstrerat konceptet för uppkolning, nitrering, och oxidstabilitet. Uppkolning och nitrering utförs i ovanstående punkter. Oxidstabilitet utvärderas för krominnehållande material.

 

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Tillverkning av material och komponenter

AP2: HIP försök med atmosfärskontroll

AP3: Karakterisering och utvärdering material

AP4: Beräkningsverktyg och processoptimering

AP5: Demonstration av koncept

AP6: Spridning av resultat

 

Koordinator: Swerea KIMAB