Förstudie: Behov och utmaningar gällande materialförsörjning för en hållbar industri

Det enskilda projektet ska besvara frågan hur en utlysning på området "Materialförsörjning för en Hållbar Industri" bör vara inriktad och avgränsad för att stimulera till de projekt som bäst stödjer utvecklingen mot en hållbar materialförsörjning i metallindustrin.

Angreppssättet för förstudien är att kartlägga och prioritera forsknings- och utvecklings­behov på materialförsörjningssidan för att möta utmaningar och ta vara på möjligheter inom området Hållbar Industri.

Projektet ska med utgångspunkt i litteraturstudier och intervjuer med behovs­ägare ta fram en analys av nuläge och sannolik utveckling och därur identifiera och kartlägga forsknings- och utveck­lings­behov på materialförsörjningssidan gällande återvinning och cirkularitet. Man ska även säkerställa att de behovsägare som kan ha nytta och intresse av att medverka i utlysningen känner till den och bereds möjlighet att ge input till projektet. Projektet ska via workshops eller likande metoder tillsammans med behovsägare på olika platser i de relevanta värdekedjorna prioritera bland de identifierade behoven.

Projektets leverans är en rapport som beskriver resultatet av nulägesanalysen, listar forsknings- och utvecklingsbehov inklusive ett förslag på inriktning och avgränsning för utlysning.

Förväntade effekter och resultat

På kort sikt: ett underlag för en väl avgränsad insats som förmår locka de mest industrirelevanta projekten inom området.
På lång sikt: att möta industrins behov av en hållbar materialförsörjning och därigenom stärka industrins hållbara konkurrenskraft.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är indelat i tre arbetspaket.

AP1: Nuläge och framtidsbehov

•Litteratur/nyhetsbevakning
•Intervjuer
•Workshop okt/nov för prioritering av utlysningsfokus
Intervjusvar hanteras i mapp med hög sekretess, och raderas när rapporten är färdig 1 feb -22. Intervjuer hålls antingen via Teams, eller om så önskas, via telefon, undantagsvis på plats hos företag/organisation.

AP2: Preliminär rapport, för att starta arbetet med utlysningen

•Rapporten kommer att anonymisera svaren, men alla intervjuade får möjlighet att kommentera rapport under november och bjuds in till workshop.

AP3: Projektledning, slutrapport

 

Koordinator: Jernkontoret

Deltagande organisationer:

Jernkontoret

RISE IVF

RISE SWECAST

Gjuteriföreningen

RISE AB

RISE KIMAB

SWERIM

Projektets löptid: juli 2021 – januari 2022