Fallstudie stål publicerad – innovationer riskeras

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) reglerar bland annat utsläpp till luft och vatten för industriell verksamhet. Direktivet omfattar bindande krav kopplade till bästa tillgängliga teknik, så kallade BAT-slutsatser, för olika processteg. Jernkontoret gör redan nu en Fallstudie stål, som tar upp risker och möjligheter i revideringen av IED.

Under åren 2020–2023 revideras IED, som en del av Den europeiska gröna given för att ta med fler sektorer i direktivet och göra det kompatibelt med övrig politik för klimat, energi och cirkulär ekonomi. Revideringen fokuserar också på att underlätta för framväxande teknik och innovation. Men i sin iver att underlätta industrins omställning läggs förslag som ger den motsatta effekten. IED är ett miljödirektiv, men med denna nya inriktning blir det även en närings- och forskningspolitisk fråga. 

Innovation kan stimuleras, men inte lagstiftas fram. Kommissionen vill främja innovation och "framtidssäkra" IED. I revideringen vill kommissionen därför identifiera nya innovationer och ny teknik och sen kräva att dessa används i industrin. Denna identifiering, eller spaning, ska göras av ett nyinrättat Innovationsobservatorium som också ska sätta utsläppsvärden för de nya teknikerna.

– Det är osannolikt att observatoriet redan i pilotstadiet för en innovation (TRL 7-8) skulle kunna bedöma vilka utsläpp innovationen kommer att medföra när den har blivit integrerad i produktionen i en sektor. Det är först när något är TRL 9 en teknik ska prövas i en 10-stegsanalys om det är en kandidat att bli BAT, Bästa tillgängliga teknik, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor och forskningschef på Jernkontoret, är en av få experter i Sverige när gäller IED.

Eva menar att definitionen av BAT, (att något också är tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt) måste kvarstå och inte "spädas" ut med bindande krav på ny teknik som inte tar hänsyn till ekonomiska och tekniska aspekter. Identifierade innovationer ska i stället bedömas av i de tekniska arbetsgrupperna i Sevilla som redan finna och ingår det kapitlet om ny teknik som finns i BREF.

Dessutom vill kommissionen ge observatoriet makten att avgöra när en BREF ska revideras och dess BAT-slutsatser.  BAT-slutsatser är utgångspunkten för företagens verksamhetstillstånd. När en ny BATC beslutas ska ett nytt tillstånd vara på plats efter fyra år.

– En sådan ordning men IO som beslutar när en revidering ska göra skulle leda till stor rättsosäkerhet. Detta skulle inte stimulera vare sig innovation eller investeringar. Utvecklingen av ny teknik sker inte genom att lagstiftaren väljer ut ny teknik och teknikneutralitet och definitionen av BAT måste fortsatt gälla för IED, säger Eva Blixt.

Jernkontoret är mycket tidigt ute i processen genom att redan nu göra en Fallstudie stål – risker och möjligheter i revidering av IED. Fallstudien innehåller en analys av ett urval av de 180 förslag som ligger på bordet. Det kommer att göras en liknande studie på EU-nivå, men då svensk stålindustri är i yttersta framkant med avancerade produkter och nya processer så behövs en svensk analys. Ett huvudfokus är givetvis innovation och teknik.

 

Rapporten finns här: https://www.jernkontoret.se/sv/publicerat/forskning/oppna-rapporter-serie-d/d-885/

Läs mer om IED hos Jernkontoret: https://www.jernkontoret.se/sv/energi--miljo/utslappsdirektiv-och-bat-slutsatser/