Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar

MINRENT


Från programkonferensen Metalliska material 7-8 mars 2017.

Syfte och mål

Syftet är att utveckla och förädla mineralbaserade restprodukter, slagger, från svensk metallindustri till filtermaterial för rening av vatten som är förorenade av främst tungmetaller och fosfor. Målet är att de 200 kton som idag inte används eller deponeras ska ha uppgraderats till det nya användningsområdet, filterbäddsmaterial för vattenrening. Vidare mål är att företagen som har denna resurs ska ha påbörjat leverans av filterprodukter till alla delar av värdekedjan, med stor miljönytta och till konkurrenskraftiga priser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet levererar på tre nivåer, akademisk, industriell och slutkundsanpassad:

  1. Vetenskapliga artiklar/rapporter producerade av deltagande forskare och där flertalet publiceras i tidskrifter med hög IF samt två utexaminerade doktorer.
  2. Metoder att styra processer vid ståltillverkningen, så att slaggers egenskaper uppnår miljö- och affärsmässiga fördelar vid t ex slutproduktion av filterprodukter (kan omfattas av IPR).
  3. Två prototyper av reningsanläggningar, två tekniska lösningar och två handböcker som kan nyttjas i flera led av slutanvändare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i sju arbetspaket och två etapper:

  1. Projektledning
  2. Slaggmineralstudie och implementering i stålindustrins produktion
  3. Funktion och stabilitet hos sorbenter (filtermaterial)
  4. Spillvattenrening i små avloppsanläggningar
  5. Industriell vattenrening
  6. Föroreningsbarriär för infiltrerat trafikdagvatten i vägars stödremsa
  7. Information och resultatspridning

Under Etapp 1 etableras fullskaleanläggningar och labbförsök genomförs för design av material. Under Etapp 2 implementeras resultaten tillsammans med företagen.

Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
KTH Avdelningen för mark- och vattenteknik
Projektledare Gunno Renman
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2018
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material: FoU-projekt med sikte mot marknaden