Väcka intresset hos framtidens ingenjörer (KOMPLÄTT 2)

KOMPLÄTT:s idé är att baserat på lärdomar och erfarenheter från tidigare insatser i programmet skapa ny kunskap som kan stärka metallindustrins möjligheter att försörja sig med kompetens

Projektet kommer till exempel att pröva existerande hypoteser om orters attraktionskraft och om vilka målgrupper som är tillgängliga för de stora satsningarna i Norr- och Västerbotten. KOMPLÄTT kommer dessutom att söka nå fördjupad insikt i jämställdheten i metallindustrin med hjälp av en kombination av hårda (statistiska analyser) och mjuka (intervjuer) metoder.

Tidigare projekt har indikerat att utbildning av lärare i gymnasieskolan, tillgång till relevanta gymnasiearbeten samt möjligheten att få prata med ingenjörer inom industrin ökar gymnasisters insikter i och därmed intresse för en yrkesbana inom metallindustrin. Detta kommer att prövas i projektet.

Därutöver kommer kursmaterial om metallframställningsprocessen att tas fram, vilka ska fokusera på hur de olika delarna i processen påverkar varandra. Detta är en sedan länge efterfrågad kunskap som blivit allt viktigare i takt med ökad automation. Den kräver dock att kunskapen om processen struktureras på ett nytt sätt.

Erfarenhet från rekryteringsarbete till utbildningar som leder till arbete inom metallindustrin har lett fram till hypotesen att tre saker har potential att öka målgruppens intresse för utbildningarna. Den ena är ökad förkunskap, den andra är möjligheten att få göra relevanta gymnasiearbeten inom området och den tredje är ökad insikt i hur och med vad en ingenjör inom området faktiskt arbetar och förståelse för hur ingenjörsyrket inom metallindustrin kopplar till läroämnena kemi, fysik, etc.

I projektet VIFI var avsikten att skapa relevanta gymnasiearbeten, vilket fungerade väl, men antalet arbeten som kunde genomföras begränsades av pandemin. Därför avser detta projekt att möjliggöra fler gymnasiearbeten. Skolverkets beskrivning av gymnasiearbetet i skriften ”Gymnasiearbete för högskoleförberedande examen” visar att det passar som samverkansform och är en viktig bakgrund till detta projekt. För att försöka knyta gymnasieeleverna närmare industrin kommer också företag att ge inspirationsföreläsningar på och erbjuda studiebesök till utvalda gymnasier, samt erbjuda elever att ”Zooma med en ingenjör”. Arbetet använder och bygger vidare på erfarenheter från Jernkontorets satsning Järnkoll.

En tredje del i projektet är att erbjuda gymnasielärare och studievägledare fortbildning som ger en djupare kunskap om metallindustrin och deras aktuella utmaningar och mäta om dessa genom bättre förkunskaper kan öka elevernas nyfikenhet och intresse.