Substituering av fossilt kol med biokol i järngjutning (ReFound)

I projektet ReFound ska fossilt kol substitueras med biokol vid järngjutning. Syftet är att minska ökningen av kol i atmosfären och därigenom erhålla minskad klimatpåverkan. Idag används rent kol för främst två anledningar: dels som legeringsämne för rätt sammansättning av gjutjärnet, dels som additiv i bentonitbunden formsand.

Tanken är att sluta bryta fossilt kol för de här användningsområdena och i stället använda kol som redan cirkulerar på jordytan och i atmosfären. Resultatet blir att nettotillförseln av kol (och koldioxid) till atmosfären upphör och att kol som redan cirkulerar i ekosystemen används effektivare.

Förväntade effekter och resultat

Kunskapsläget hur man använder biokol i de här processerna är mycket lågt. Arbetet inriktas därför initialt mot lämpliga tekniska kvaliteter av biokol och hur de ska tillsättas till smältan på bästa sätt. Samtidigt undersöks om biokol förändrar formsandens egenskaper. Parallellt med detta kommer substitutionen att miljöbedömas, dels ur ett livscykelperspektiv, dels ur emissionssynpunkt. Eftersom syftet är att minska klimatpåverkan, behöver eventuella emissioner av andra organiska ämnen - som kanske påverkar klimatet i ännu högre grad - utredas.

Den första delen av arbetet utförs i testbädden på RISE försöksgjuteri och på gjuterilaboratoriet. När biokolet kan tillsättas på ett lämpligt och säkert sätt, flyttas försöken till gjuteriernas egna produktion. Det tillverkade gjutjärnets egenskaper utvärderas naturligtvis fortlöpande genom hela projektet.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket.

AP1: Projektledning och administration

AP2: Omvärldsbevakning, begreppsanalys och miljöbedömning

AP3: Inledande gjutförsök med analys vid testbädd

AP4: Försök med biokol i råsand

AP5: Gjutförsök med biokolsbehandlade smältor på gjuterier

AP6: Informationsspridning och utbildning

 

Koordinator: RISE

Projektets löptid: 2022 - 2024