Utveckling av fossilfria gjutpulver (FreeCast)

I gjutning av stål bidrar gjutpulver till en förbättrad produktkvalitet och en stabilare process genom att minska värmeförluster och oxidation samt reglera värmeöverföring till kokill. Gjutpulver består av olika materialkomponenter vilka bidrar till de önskade egenskaper. En av dessa komponenter är kol som har sitt ursprung i fossila källor som till exempel koks eller flygaska. Detta ursprung har blivit mer problematiskt till följd av ökad miljömedveten och vilja för omställning till en klimatneutral ståltillverkning, det finns även osäkerhet kring framtida tillgång på nödvändiga råvaror. Projektet FreeCast avser att ta steget och utveckla en ny generation gjutpulver där fossilt kol är ersatt med biokol från förnybara källor.

Förväntade effekter och resultat

Det är nödvändigt att säkerställa att en övergång till fossilfria gjutpulver kan genomföras med bibehållen, eller förbättrad, gjutpulverprestanda. Olika koltyper ger olika egenskaper och innan ett gjutpulver kan accepteras inom produktionen måste det karaktäriseras så att dess prestanda kan utvärderas för att säkerställa en god funktionalitet. Detta kommer åstadkommas genom karakterisering av gjutpulver vid höga och låga temperaturer.

Biokol från olika källor kommer att utvärderas utifrån tillgänglighet och egenskaper. Nya modelleringstekniker kommer att användas för att modellera gjutpulvers flytbarhet och sinteringsförlopp med avsikten att ta fram verktyg för att bedöma gjutpulvers prestanda och ge möjligheter till processoptimering vilket kan öka utvecklingstakten för nya gjutpulver. I projektet kommer fossilfria gjutpulvers prestanda demonstreras i industriförsök med både göt- och stränggjutning.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Casting powder specification and biochar sourcing

AP2: Powder Development Phase 1

AP3: Powder development Phase 2

AP4: Modelling & Quality control methods

AP5: Report and dissemination

 

Koordinator: SWERIM

Projektets löptid: 2021-2024