Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning (HY-TOOLBOX)

Väteförsprödning (HE) är ett problem som kontinuerligt måste övervägas vid utveckling av nya material, nya konstruktioner med höghållfasta material och i nya applikationer. Fenomenet kan uppkomma vid närvaro eller upptag av väte i materialet i olika stadier av värdekedjan, som en följd av materialets mikrostruktur, materialtillverkningsprocess (t.ex. galvanisering), framställning (t.ex. svetsning) eller vid användning.

För att få en optimal användning av material i enlighet med de Globala målen för hållbar utveckling, särskilt avseende mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, så måste många HE frågor lösas. Flera metoder för att utvärdera känsligheten för HE finns redan idag. Det finns emellertid inga standardmetoder eller riktlinjer för stålkonstruktörer, materialtillverkare och slutanvändare som ger rekommendationer för lämplig provning beroende på var i värdekedjan vätet har sitt ursprung utan de flesta är empiriska metoder för specifika tillämpningar.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med förslaget är att underlätta bedömningen av HE-risker som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget. Projektet kommer att utveckla en Hy-TOOLBOX som ger en systematisk bedömningsgrund för risken för HE genom att använda moderna utvärderingsmetoder. Det omfattar en detaljerad analys av viktiga faktorer som påverkar HE; vätehalt, restspänningar och mekaniska egenskaper tillsammans med modellering av spricktillväxt.

Planerat upplägg och utförande

AP1: Delivery and sample production

AP2: Hydrogen embrittlement evaluation

AP3: Hy-Toolbox, development, application and implementation

AP4: Coordination and dissemination