Uppföljning av forskningsbehov för industrialisering av additiv tillverkning i metall (FuRAM)

Additiv tillverkning (AM) av metall är ett område under snabb utveckling, med stor potential för industrialisering och ökad svensk konkurrenskraft. En färdplan för forskning och innovation för att öka industrialisering av AM i metall i Sverige togs fram 2017 (RAMP-UP). Baserat på färdplanen höll Metalliska Material en utlysning för AM av metall 2018. Eftersom utvecklingstakten inom AM är hög är det nu lämpligt att stämma av hur området har utvecklats och undersöka eventuella behov av fortsatta satsningar för att för att ytterligare snabba på industrialiseringen i Sverige.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt ska utvärdera utfallet av utlysningen och färdplanen och besvara frågan hur en eventu­ell ny insats bör vara inriktad och avgränsad för på bästa sätt stödja utvecklingen mot industrialisering av AM av metall.

Angreppssättet är att kartlägga och prioritera de forsknings- och utvecklingsbehov, med särskilt fokus på materialsidan, som behövs för att kunna möta utmaningar och tillvarata möjligheter inom AM av metall längs hela dess värdekedja. Projektets leverans är en rapport som beskriver nuläget inklusive prioriterade forsknings- och utvecklings­behov och föreslår inriktning och avgränsning för tänkbara insatser.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket.

AP1: Nulägesanalys

AP2: Status färdplan RAMP-UP

AP3: Forskningsbehov för industrialisering

AP4: Projektledning

Koordinator: Swerim

Läs mer om RAMP-UP här