Framtida direkttillverkade metallstrukturer (DirektMetall)

Projektets idé är att påvisa de unika möjligheter till stärkt konkurrenskraft som uppstår när produkt- och funktionsutveckling kan dra fördel av att AT, med alla sina fördelar avseende formfrihet, integreras i värdekedjan. Utöver att påvisa dessa möjligheter, ska projektet utveckla arbetsprocesser och design- och konstruktionsmetodik samt ta fram ett förslag till strategi för hur och var metallindustrin bör bygga kompetens och/eller teknisk förmåga för att utnyttja dessa möjligheter maximalt och undvika potentiella fallgropar.


Från programkonferensen Metalliska material 7-8 mars 2017.

Mer konkret tar sig projektet an frågeställningen: Vad kommer att krävas av värdekedjan, och de leverantörer som bygger upp den, i en framtid då den tillverkande industrin efterfrågar allt mer avancerade och komplexa funktionella produkter?

Förväntade effekter och resultat

AT kommer på sikt att spela en mycket stor roll för produktionssystemen generellt, och introduktionen av AT i de metalliska materialens värdekedjor kommer att förändra både design, konstruktion och produktion i grunden. Effekten av projektet är att svenska företag i de metalliska materialens värdekedjor utnyttjar denna omställning till sin fördel och därmed ökar sin konkurrenskraft. Därtill kommer de positiva effekter som AT som teknik kan bidra till, exempelvis ökad flexibilitet och resurseffektivitet i värdekedjan.

Resultaten kommer att spelas in till och komplettera projektet Ramp-Up. Även programmet Metalliska material är en viktig förvaltare av resultaten från projektet. Med utgångspunkt i resultaten från projektet kan programmet prioritera insatser som bygger kompetens och/eller teknisk förmåga på de områden som identifieras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska demonstrera möjligheterna med AT för tillverkning av utvalda komponenter på områden där AT ännu inte är ett alternativ, men där stor potential finns att skapa industriell konkurrenskraft på längre sikt.

För att avgränsa projektet, och konkretisera frågeställningen, fokuserar projektet på produktgruppen "farkoster". För utvalda farkosttyper identifieras givna funktionsgrupper (kraftgenerering, kraftöverföring, lastbärande o.s.v.). Inom dessa funktionsgrupper definieras problemställningar (materialkrav, tillverkningsproblem som måste hanteras, o.s.v.) som är gemensamma mellan de olika farkosttyperna. Dessa gemensamma problemställningar utgör grunden för att arbeta strukturerat med att visa på möjligheter och flaskhalsar och konkreta behov av att bygga kompetens och teknisk förmåga

Koordinator Jernkontoret
Projektledare Björgvin Hjörvarsson
Bidrag från Vinnova 2 481 000 kr
Projektets löptid 2016 - 2017