Pristagare på programkonferensen 2021

På årets Programkonferens så delades det som vanligt ut priser i tre olika kategorier. Då förra årets prisutdelning fick ställas in så delades det i år ut priser för både 2020 och 2021.

Projektstödens hederspris för bästa rapport 2020:

New Card

Motivering:
Rapporten sammanfattar på ett koncist och pedagogiskt sätt de tekniska och vetenskapliga resultaten från projektet, som varit inriktat mot utveckling av material för kraftgenerering. Den belyser hur arbetet är ett resultat av starkt samarbete i värdekedjan samt mellan företagen (PowerCell och Kanthal) och högskola (CTH). Diskussionen och slutsatserna knyter tillbaka till de ursprungliga frågeställningarna och det finns omfattande hänvisning till relevant litteratur. Projektet har resulterat i publikationer, ett examensarbete och en licentiatavhandling. Slutrapporten levererades dessutom enligt projektets ursprungliga tidsplan.

Projektstödens hederspris för bästa rapport 2021:

DiffDamm

Motivering:
Rapporterna är resultat av en förstudie om orsaker till och åtgärder mot diffus damning i samband med metallproduktion. Resultaten har strukturerats i tre genomtänkta rapporter för olika målgrupper - en detaljerad teknisk rapport för projektparterna, en sammanfattande rapport till Metalliska Material och öppen Guide som vänder sig även till andra typer av verksamheter. Det sistnämnda har omsorgsfullt utarbetats för att vara både pedagogiskt och estetiskt. Dessutom levererades slutrapporten enligt projektets ursprungliga tidsplan.

Årets överlämning 2020:

DUWELTOOL

Motivering:
Projektet DUWELTOOL startade 2016 och har haft nio engagerade projektparter, som representerar hela värdekedjan från materialtillverkare till slutanvändare, inklusive ett institut och en högskola. Målsättningen med projektet är att främja användning av duplexa rostfria stål, som har en unik kombination av hög hållfasthet och goda korrosionsegenskaper men som ofta möts ofta av skepsis hos verkstäder, då svetsprocedurerna är lite annorlunda.

Arbetet har baserats på omfattande mätningar, metallografisk karakterisering och modellering. Förutom tekniska rapporter har projektet utvecklat en lättåtkomlig, användaranpassad och datoriserad guide för svetsning av duplexa rostfria stål. Verktyget predikterar svetsens mikrostruktur för den valda kombinationen av stål, svetsmetod, parametrar, tillsatsmaterial och foggeometri.

Årets överlämning 2021:

STILRIDE

Motivering:
STILRIDE projektet har lett till att en start-up startats och finansierats av Tue Beijer och Jonas Nyvang. Projektet har genom ett bransch- och sektorsöverskri­dande samarbete skapat förutsättningar för industriell origami och blancformning som en ny, unik produktionsteknik och därigenom höjt kunskapsnivån och ändrat attityderna hos intressenter på alla nivåer i samhället och även kapat ett erkän­nande av alla tekniska och miljörelaterade fördelar med industriellorigami. Målet med projektet var att visa att det är genomförbart att formge, konstruera och pro­ducera attraktiva och komplexa former från duplex plåt med bockning som enda formande operation.

STILRIDE produktifierar nu sin första produkt i samarbete med Semcon som demonstreras i de prototyper som togs fram under projektet. Parallellt utvecklas produktionstekniken LIGHT.FOLD i samarbete med Robot­dalen. Målet är att introducera produkten och tekniken påmarknaden 2022/2023.

 

Årets Brobyggare 2020:

Torbjörn Narström

Motivering:
Torbjörn Narström är seniorspecialist på SSAB Oxelösund. Han var initiativtagare till projektet Resurseffektiva väteresistenta höghållfasta stål (HySteel) som precis avslutats.

Torbjörn har varit en mycket aktiv projektledare som hållit ihop ett komplext projekt med nio företagspartner, två institut och två högskolor. Han har konsekvent fokuserat projektet mot industrinyttan men samtidigt uppmuntrat akademiska insatser med publikationer, doktorandfinansiering och utbildningsinsatser.

Arbetet har även omfattat instiftande av ett välbesökt årligt Väteseminarium, som knyter ihop många aktörer inom industri och akademin samt en framgångsrik ansökan och genomförande av ett spinoffprojekt om neutrondiffraktion för mätning av restspänningar.

Årets brobyggare 2021:

Hans Magnusson

Motivering:
Hans Magnusson är forskningsledare och gruppchef på Swerim och har sitt expertområde inom materialmodellering.

Hans visar en sällsynt bra förmåga att fånga upp industriella problemställningar och omvandla dessa till konkreta projekt inom ett brett område som spänner över valsslitage, varmvalsning, oxidation, uppkolning och additiv tillverkning. Han har varit involverade i ett 15-tal projekt inom Metalliska Material och har konsekvent visat en stark fokus på såväl detaljer i företagens processer som möjlighet att förstå och förbättra dessa genom modellering. Hans presentationer är alltid välstrukturerade och pedagogiska och han är mån om att lyfta fram insatser som görs av kollegor i god samarbetsanda.