Hållbar bearbetning av interna kanaler hos additivt tillverkade metalliska komponenter (SPICAM)

SPICAM ska skapa förutsättningar för ett större projekt inriktat mot en ny hållbar efterbearbetningsprocess för additivt tillverkade metalliska komponenter. Effektiva processer för efterbearbetning möjliggör potentialen att skapa nya funktioner genom att kunna skapa interna strukturer som bearbetas till rätt egenskaper. Denna potential skulle kunna stärka svensk industri för genom att kunna ta fram nya funktioner i verkstadsindustrins komponenter, stärka AM-industrin genom tillgång och kunskap om produktion av nya interna strukturer, samt stärka företag med inriktning på efterbearbetning.

Marknaden för additivt tillverkade metalliska komponenter växer starkt, men en begränsande faktor är möjligheten att kostnadseffektivt kunna bearbeta interna strukturer såsom till exempel kanaler. Att kunna bearbeta interna kanaler skulle öppna upp stora möjligheter att stärka konkurrenskraften hos de ovan nämnda industrierna. Dessutom är det troligt att andra affärsmöjligheter upptäcks under projektets genomförande.

Förväntade effekter och resultat

I genomförbarhetsstudien skall tester genomföras för att dokumentera den tekniska potentialen och klargöra vilka tekniska utmaningar som behöver lösas i senare projekt för att projektidén ska kunna kommersialiseras. Vidare skall kompetensbehov kartläggas i syfte att under genomförbarhetsstudien identifiera kompetensbehov till ett projektkonsortium med relevanta aktörer ur ett värdekedjeperspektiv. Slutligen skall en projektutvärdering och plan för nästa steg tas fram.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Clarify requirements and needs from market

AP2: Literature study of related research done

AP3: Printing of samples and testing of polishing

AP4: Evaluate the need of further competences

AP5: Project evaluation and next steps

 

Koordinator: Nova Innovation Solutions AB

Projektets löptid: 2021 - 2022