Metoder för att minimera olägenhet och belastning på miljön orsakad av diffus damning vid metallproduktion (DiffDamm)

Partikelemissioner från diffusa källor har varit ett känt problem under många år inom verksamheter vid stålverk och andra metallverk. I exempelvis miljötillstånd för verksamheterna finns krav på att minimera diffus damning av hälso- och miljöskäl, därför har intresset för att hitta damningsreducerande åtgärder ökat på senare tid. Det är svårt att identifiera diffusa damningskällor, kvantifiera emissionerna samt hitta rätt åtgärd för att minska utsläppen då det är många parametrar som påverkar damning. Det finns dock stor erfarenhet och kunskap om damningsproblematiken ute på företagen men kunskapsutbytet mellan företagen är begränsat.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att de deltagande företagen vid projektslut identifierat tekniker, metoder och delat/tagit till sig ny kunskap som kan implementeras i företagens verksamhet – direkt eller efter vidare utveckling till exempel. i fortsättningsprojekt – och som har potential att minska utsläppen från diffus damning.

Kunskapssammanställningen ska identifiera bredden av damningsproblematiken och damningskällor, vad som påverkar emissionerna från dessa källor (meteorologi, materialegenskaper med mera), samt vad det finns för potentiella åtgärder och vilka fördelar/begränsningar dessa har. Baserat på den senaste forskningen kommer även metoder för att kvantifiera emissioner beskrivas, inklusive vad som krävs i form av mätningar och/eller modellering.

Resultaten delges dels i form av en rapport riktad till de deltagande företagen och dels i form av en guide för att tillgängliggöra den information och kunskap som samlats ihop även till företag utanför detta projekt.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket.

AP1: Enkät, workshop, kartläggning av damningsproblem

AP2: Beslutsunderlag (rapport) för de deltagande företagen

AP3: Guide, seminarium

 

Koordinator: Swerim