Stipendier på gjuteriområdet

 

Skandinaviska Gjuteriskolans Elevstiftelse 

Stiftelsens ändamål är främst att bland skolans elever och personal främja allmän kunskap om svensk och utländsk gjuteriindustri och dess avnämarindustri genom ekonomiskt stöd till studieresor och liknande verksamhet. Stiftelsen skall även kunna lämna bidrag till främjande av trivsel och kamratskap bland skolans elever.

Kontaktperson: peter.naystrom@gjuteriforeningen.se tfn 036 – 726 78 00


Gjutargesällstipendiet

Stipendiet utdelas årligen till årets betygsmässigt bästa gesäll vid Skandinaviska 
Gjuteriskolan.

Belopp:  Totalt 10 000 kr från Sveriges Gjuteritekniska Förening och Svenska Gjuteriföreningen.

Övrigt:  Utdelning sker i samband med gesällbrevsutdelningen.

Kontaktperson: patrik.svanangen@swerea.se tfn 036 – 30 12 26

 

Stiftelsen Silléns Innovationsfond

Rudolf Sillén vill genom bildandet av denna stiftelse belöna innovation inom området
gjutmaterial, metallurgi, form- och kärntillverkning, smältning, metallbehandling, legeringar, efterbehandling, gjutgodsdesign, gjutgodsberedning samt processtyrning och miljö. Innovation bör ha blivit känd inom max 2 år, dvs ha ett visst nyhetsvärde.

Prissumman: ca 50 000 kr till en eller flera pristagare.

Kontaktperson: sven-eric.stenfors@scania.com, eller 036 – 726 78 00

Askaniastipendiet

Stipendiet skall utdelas till inom Sveriges Gjuteritekniska Förening förtjänt medlem för att möjliggöra studieresa i utlandet. Studierna skall främst inriktas mot rationaliserings- och kvalitetshöjande åtgärder.

Belopp:  30 000 kr vartannat år. Stipendiet kan delas mellan två stipendiater.

Övrigt:  Stipendiaten är skyldig att efter företagen resa sammanfatta sina intryck och rön i form av en rapport, som på lämpligt sätt skall offentliggöras för samtliga medlemmar i SGF, lämpligen genom att den införes i sin helhet eller i form av ett sammandrag i tidskriften GJUTERIET.

Beslut om vem som skall tilldelas stipendiet fattas av Sveriges Gjuteritekniska Förenings Verkställande utskott i samråd med Sibelco Nordic AB.

PS: Stipendiet kommer troligen att byta namn till Sibelco-stipendiet

Kontaktperson: Ingemar Svensson, gjutare@telia.com tfn 036 – 504 56

Sveriges Gjuteritekniska Förenings högskolestipendium

Stipendiet är avsett att möjliggöra för stipendiaten att genom resor ytterligare förbättra sina kunskaper inom det gjuteritekniska området genom exempelvis besök på gjuterier eller deltagande i intressanta kurser vid andra högskolor eller forskningsinstitut.

Belopp:  15 000 kr årligen. Stipendiet får uppdelas på maximalt två studenter.

Beslut om vem som skall tilldelas stipendiet fattas av en jury bestående av Sveriges Gjuteritekniska  Förenings Verkställande Utskott och chefen för avdelningen Material och tillverkning – Gjutning vid  Tekniska Högskolan i Jönköping.

Kontaktperson: Ingemar Svensson, gjutare@telia.com tfn 036 – 504 56

Sveriges Gjuteritekniska Förenings stipendium för deltagande i föreningens årskongresser

Syftet med stipendiet är att underlätta för yngre medlemmar inom Sveriges Gjuteritekniska Förening att deltaga i Föreningens årskongresser. Villkor för att erhålla stipendiet är att stipendiaten  är max 35 år och är medlem i Sveriges Gjuteritekniska Förening senast fr o m kongressdagen. Årligen  delas 15 stipendier ut.

Belopp: 2 000 kr, dock max aktuell kongressavgift.

Övrigt: Beslut om stipendiet fattas av Föreningens VL inom de ramar som Styrelsen fastställt för stipendiet.

Sedan stipendiet utdelades för första gången har inte vid något tillfälle samtliga 15 stipendier delats ut.

Kontaktperson: Ingemar Svensson, gjutare@telia.com tfn 036 – 504 56

 

Inga fasta datum för ansökan