Slagg och eldfasta interaktioner under vakuumbehandling (RefVac)

Vakuumbehandling i skänk och vakuumsmältning i induktionsugn är viktiga processer för produktion av kvalitetsstål. Under vakuumbehandlingen är slitage av eldfast tegel vid och ovan slagglinjen och skumning av slagg vanliga problem för svenska stålproducenter. Det omfattande slitaget av eldfast tegel och skumning av slagg kan minska skänkens/ugnens livslängd, äventyra processdriften, åstadkomma processtörningar/stopp och därmed leda till minskad produktivitet, ökad energiförbrukning, hög produktionskostnad och hög miljöpåverkan. För att förstå mekanismen bakom och kontrollera slitaget av eldfast material vid och ovanför slagglinjen och skumning av slagg under industriell vakuumbehandling, måste slagglinjens eldfasta material och dess interaktion med slagg under vakuumförhållanden undersökas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet omfattar laboratoriestudier, verksundersökningar och industriella försök. Genom att koppla resultaten från laboratorie- och verksundersökningar förväntas det ge en bättre förståelse för grundläggande slagg-eldfasta interaktioner. Resultaten kommer att användas för val av eldfast material vid industriförsök hos OVAKO i Hofors. Projektleveranserna kommer att ge riktlinjer för förbättrat urval av eldfasta material för vakuumförhållanden och kunskap om hur nytt eldfast material kan utvecklas. Projektet har potential att hjälpa svenska stålproducenter att minska produktionsbortfall och produktionskostnader och att öka produktiviteten och den globala konkurrenskraften.

Planerat upplägg och utförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket.

AP1: Project management

AP2: Laboratory study

AP3: Plant study

AP4: Industrial trials

AP5: Reporting and dissemination

 

Koordinator: Swerim